Home

Öppna data

Öppna data som SCB erbjuder Statistikdatabasen. Statistikdatabasen innehåller officiell statistik från SCB och andra statistikansvariga myndigheter. Skolenhetsregistret. Skolenhetsregistret innehåller uppgifter om skolenheter och skolformer i hela landet. Geodat Öppna data. Lantmäteriet tillhandahåller ett antal kartprodukter och annan geografisk information som öppna geodata. Dessa produkter är avgiftsfria och får användas och publiceras fritt. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster) Europeiska unionen har antagit ett omarbetat direktiv om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (öppna data-direktivet). Direktivet har som målsättning att stärka dataekonomin och stimulera innovation genom att öka mängden information från den offentliga sektorn, särskilt i form av öppna data Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i riksdagens databaser. Utvecklare, journalister, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i riksdagens arbete och beslut

Öppna data är data som vem som helst fritt får använda när de utvecklar nya digitala tjänster. Stockholms stad strävar efter att tillgängliggöra dataresurser på ett standardiserat sätt så att externa utvecklare får möjlighet att kostnadsfritt använda dem när de utvecklar nya appar och andra digitala tjänster Öppna data. Gör uttag ur våra arkiv till din egen dator eller prenumerera på realtidsdata. Här presenteras både alla prenumerationstjänster och nya gränssnitt för arkivdata Sweden's data portal for increased innovation. Data is a national resource for the development of society, industry and the public sector. It is a path to transparency, innovation and growth that benefits the entire society created by citizens, businesses and the government bodies together

Öppna data - Statistiska Centralbyrå

Regionutvecklingsnämnden beslutade i november 2019 om projektet Öppna data i Västra Götaland, som ska pågå i tre år. Därefter ska samverkan vara en del av VGR:s ordinarie verksamhet. Vårt regionala samverkansprojekt ska också bidra till driva på arbetet med att etablera liknande nationella strukturer för öppna data i Sverige Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering när så krävs. Trafikverket använder generellt Creative Commons CC0 för våra öppna data. Creative Commons CC0 (extern webbplats Öppen källkod på Github; Feedback på dataportal.se; info@digg.se; Verktygslåda för att dela data; Dokumentation och tjänster - Sveriges dataportal; Vägledning för öppna och delade data; Socialt; Network Open Source and Data; Facebook; Twitte

Öppna data - information tillgänglig för vidareutnyttjande. Här finns information och länkar till några av Länsstyrelsens öppna data, både nationella och regionala. Du kan använda det mesta av den öppna datan fritt. Länsstyrelsen erbjuder öppna data inom många områden

Öppna data för forskning och utveckling Forskning om ett förändrat klimat Begränsning av klimatpåverkan Klimatanpassning Internationellt arbete med nationell nytt Öppna data är datamängder som är tillgängliga för alla att använda utan hinder i den mån det är möjligt. På följande sidor har vi samlat de datamängder som finns att fritt använda och som uppfyller lagen om vidareutnyttjande från den offentliga förvaltningen , allmänt kallad PSI-lagen Öppna data är data, eller information, som vem som helst kan använda utan avgift. Användaren ska kunna modifiera och distribuera data för valfritt syfte. Mängder av ny data skapas varje dag inom offentliga verksamheter, det kan vara data som rör människors hälsa, var närmaste bibliotek ligger eller hur en kommuns ekonomi ser ut Utredningens uppdrag har bland annat varit att föreslå hur öppna data-direktivet, ska genomföras i svensk rätt samt hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data och annan information kan få ett bättre rättsligt stöd. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag

Öppna data, PSI-data. Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något. Syftet är att medborgare, företag, forskare och offentlig verksamhet ska kunna använda detta informationsflöde i sitt arbete, som grund för. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Till exempel kan du utveckla en mobilapplikation som bygger på informationen. När du använder Uppsala kommuns data i kommersiella sammanhang måste du ange Uppsala kommun som källa (CC-BY) Öppna data - Information tillgänglig för vidareutnyttjande. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Den information som Lantmäteriet släpper som öppna data görs tillgänglig under öppna datalicensen Creative Commons, CC0. Det innebär att informationen kan användas, spridas, göras om, modifieras och byggas vidare på, även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner

Riksantikvarieämbetet var en av de statliga myndigheter och organisationer som bidrog med öppna data under eventet Hack for Sweden den 11-12 mars. Laget Hello world! Team 1 tog hem priset för Best Young Hackers under tävlingen och använde sig bland annat av öppna data från Riksantikvarieämbetet. Hello world Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Här hittar du Ekonomistyrningsverkets öppna data Boverkets öppna data för Klimatdatabasen består av cirka 170 generiska byggresurser på svenska respektive engelska. Innehållet tillgängliggörs som öppen data via API, dels i JSON-format och dels i XML-format. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databasen. Vid användandet av Boverkets generisk klimatdata ska Boverket anges som källa Öppna data. Det är fritt att använda vår data som är tillgänglig för allmänheten. Utvecklare, forskare och andra intresserade kan bygga egna tjänster och ta fram statistik. Vår öppna data är ett viktigt verktyg för att ge insyn i Skolverkets arbete och beslut. Uppgifter om skolenheter, studievägar och statistik tillgänglighetsredogörels

Öppna data Lantmäteriet - Lantmateriet

This may be because oppnadata.se moved to dataportal.se September 23, 2020 Vår öppna data. Öppna data är digital information som är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar av olika slag, som patent eller krav på licenser. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera vår öppna data, dock under förutsättning att SGI anges som källa

Öppna data-utredningen överlämnar delbetänkande

 1. Med öppna data avses information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor. Tanken är att offentlig information ska kunna användas av myndigheter, företag och allmänhet för att skapa nya tjänster. SKR publicerar öppna data på webbplatsen öppnadata.se. Vi fyller successivt på med nya dataset. Öppna data
 2. Öppna data (psidata) Öppna data är information som du kan använda, återanvända och dela med dig av - så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Här hittar du Kronofogdens öppna data. Har du frågor om vår öppna data kan du kontakta oss
 3. Du kan få en ingång till SLU:s öppna data genom att kika på våra filmer om artdata, vattendata och skogsdata (länk till YouTube). Exempel på öppna data är bland annat miljödata som SLU är nationell datavärd för på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
 4. Öppna data. Här hittar du Skogsstyrelsens datakällor som kan laddas ner och användas utan restriktioner. Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning och inskränkningar i form av upphovsrätt, patent, krav på licenser eller registrering. Vem som helst får fritt använda, återanvända eller distribuera öppna data
 5. Två steg mot öppna data 2026: Steg 2. Nätverksträff, 6 maj, Distans . Bakgrund I forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation in Sverige (prop. 2020/21:60) meddelar regeringen att de vill påskynda omställningen till.
 6. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag i Göteborg

Start - Riksdagens öppna dat

Test av Trafikverkets API för trafikinformation

Öppna data från Naturvårdsverket Naturvårdsverket tillhandahåller öppna data för att öka tillgänglighet och vidareutnyttjande av miljödata. Naturvårdsverket visar information om sina informationsmängder, datamängder och API:er på den nationella öppna data /PSI- portalen dataportal.se Öppna data är ett område som ligger i tiden sett till insatser som sker på nationell nivå. Nya lagkrav, DIGG:s förslag till handlingsplan, arbetet med särskilt värdefulla datamängder, samt Vinnovas fokus på utmaningsdriven innovation är exempel på insatser som kommer att bidra till att det skapas en tydlig riktning och ökad fokusering på öppna data i Sverige Öppna data är gratis, maskinläsbar data som kan användas utan några begränsningar. Öppna data används ofta i kombination med öppna data eller kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster (t.ex. mobilappar), analysera verksamheten för större insikt i hur den fungerar (t.ex. ur en journalistisk synvinkel) eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet Öppna data från Linköpings kommun. Api-nyckel listSearchButton. Sortera efter: Titel Datum. Badvattentemperatur. API som returnerar positionspunkter för badplatser och dess vattentemperatur. Ärendedata. API för att söka och hitta ärenden som diarieförts. I varje. Öppna data är information hos offentliga myndigheter som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla och skapa nytta för fler. Öppna data följer det s.k. PSI-direktivet från EU och PSI-lagen i Sverige. PSI står för Public Sector Information

Öppna data - Smart och uppkopplad sta

Öppna data SMH

 1. Öppna data - Plan- och byggenkäten. Här kan du ta del av öppna data för hur plan- och bygglagstiftningen tillämpats de senaste åren. Dataunderlaget är hämtat från de plan- och byggenkäter som besvarats av länsstyrelser och kommuner samt enkäten som mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen har besvarat
 2. Öppna geodata, kartor och geografisk information. I tjänsten Öppna geodata kan du söka, ladda ner eller via API:er komma åt de öppna geografiska data som finns i Jönköpings kommun. Exempel på geografiska data kan vara badplatser, grundskolor, kommunstatistik inom nyckelkodsområden, naturvårdsobjekt, offentliga toaletter och parkeringsplatser
 3. Öppna data är data som alla kan använda, återanvända och distribuera i valfritt syfte. Varje dag skapas stora mängder data inom offentlig sektor, data om bland annat vår hälsa, välfärd, miljö och ekonomi, vilka exempelvis ger information om serviceställens geografiska läge, som bensinstationer och sjukhus
 4. Öppna data bygger på tanken att det ska vara fritt att använda och vidareutnyttja offentlig information.. För att det ska bli lättare att hitta intressanta data finns det olika webbportaler. EU:s portal för öppna data. I EU:s portal för öppna data finns data från EU:s institutioner och organ samlade på ett enda ställe. Dataserierna får användas fritt för kommersiella och andra.

Sveriges dataporta

Öppen tillgång till forskningsdata - Vetenskapsråde

Umeå kommun arbetar med att publicera kommunens data som öppna data. Det betyder att det är fritt för den som vill att återanvända data på det sätt man vill, utan att det kostar något. Via en webbportal synliggörs informationen för att ge en pedagogisk överblick över innehållet Vi försöker publicera material som rådata i öppna standarder, men det kan förekomma material där vi ännu inte hunnit konvertera till en öppen standard. För mer information kontakta Anders Blomgren (e-post). Letar du efter data från andra myndigheter besök öppnadata.se Länsstyrelsen erbjuder öppna data inom många områden. Vi vill gärna att våra datamängder leder till nya insikter och innovationer för ett hållbart samhälle. Den mesta datan kan du därför använda fritt. Länsstyrelsen arbetar just nu med ett utvecklingsprojekt för att öka mängden öppna data Här finner du öppna och nedladdningsbara datakällor från och om olika arkiv som bevaras på Riksarkivet. Vissa av dem innehåller data som ingått i verksamheten hos den levererade arkivbildaren medan andra mer eller mindre utgörs av sökregister med information om bestånd i Riksarkivets samlingar. Klicka på bilderna för mer information om de specifika datamängderna och åtkomst till. Öppna data Vår vision är ett samhälle där öppenhet och mångfald råder. Vi jobbar aktivt för att öppna upp våra offentliga data och göra det enkelt för dig som vill skapa appar eller tjänster utifrån det

och öppna data för horisontell samordning och ökad transporteffektivitet och minskad klimatpåverkan, t.ex. genom minskade tomtransporter och ökad fyllnadsgrad. I uppdraget ingår att föreslå hur ett sådant system bör organiseras och förvaltas Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar iform av immateriella hinder som patent och upphovsrätt. Det är fritt för dig att ta del av och använda informationen

Öppna data är uppgifter som tillhandahålls i ett öppet format och som vem som helst när som helst kan avläsa i deras mest nya och uppdaterade form, gärna genom en maskin. På det viset kan man söka igenom stora mängder information för att få fram värdefull statistik eller hitta trender Alla öppna data du hittar här finns också på Skatteverkets utvecklarportal. Vi kommer därför inom kort att avpublicera den här sidan. Glöm inte att uppdatera dina bokmärken! Utvecklarportalen; Lär dig mer om öppna data. Här får du en beskrivning av hur vi tänker kring utvecklingen av öppna data Öppna data; Undersökningar inom folkhälsa; Undersökningar inom omsorg; Jämför resultat; Notarius Publicus; Ekonomi och budget. Budget och uppföljningar; Flytta till Ulricehamns kommun; Kommunarkivet; Borgerlig vigsel; Håll dig uppdaterad om coronaviruset, covid-19. Hjälp med matinköp i coronatide

- ca 50% publicerar öppna data (flera enligt DCAT-AP) • svårigheter med att identifiera datamängder som bör göras till öppna data. • ofta oklart vem som har ansvar för öppna data och PSI-frågor och ibland involveras flera delar av verksamheten, (exempel: IT-chefer,. Öppna data är ett område som ligger i tiden sett till insatser som sker på nationell nivå. Nya lagkrav, DIGG:s förslag till handlingsplan, arbetet med särskilt värdefulla datamängder, samt Vinnovas fokus på utmaningsdriven innovation är exempel på insatser som kommer att bidra till att det skapas en tydlig riktning och ökad fokusering på öppna data i Sverige

Öppna data - Göteborgs Sta

 1. Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriets öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Du får gärna ange Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data vidare, men det är inget krav
 2. Öppna data. Här presenterar vi öppna data som du kan använda. Hör gärna av dig med synpunkter och förslag på information som du vill att vi publicerar som öppna data. Statistik om företag och föreningar. Här finns all aktuell statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade
 3. Länkade öppna data - verksamhetsnyckeltal från Kolada.se. Sveriges Kommuner och Regioner presenterar en ny version av verktyget för publicering av länkade verksamhetsnyckeltal. Länkade öppna nyckeltal. Verktyget hämtar och skapar länkar till respektive kommuns eller regions data och nyckeltal som redan finns publicerade i kolada.se
 4. Anledningar till öppna data. För att undvika onödig dubblering av datainsamling; För att kunna återskapa/validera tidigare forskning; För att forskningsdata ska kunna återanvändas av andra forskare; För att skapa möjlighet att citera forskningsdata insamlde av andra, i sin egen forskning; För att synliggöra forskningen och dess genomsla
Skalbaggar – ett framgångsrecept | SLU Artdatabanken

Öppna data, datadriven innovation och AI DIG

Stång & Rör - specialister på stålrör och stång

Öppna data - Transportstyrelse

 1. Öppna data är gratis, maskinläsbar information som kan användas utan några begränsningar. Tanken är att öppna data ska kunna användas av till exempel företag och allmänheten för att skapa nya tjänster
 2. Öppna data Vi hjälper dig med allt från att ta reda på vad öppna data är och hur det påverkar er till djupgående arbeten kring processer och arbetsflöden. Vi har mer än 6 års praktisk erfarenhet av arbete med öppna data
 3. Öppna data är ju en av förutsättningarna för framtidens smarta städer och samhällen. Av denna anledning är det extra kul att de undersökningar avseende de statliga myndigheternas tillgänglighet av öppna data som Sweco arbetat med under hösten nu har släppts, och är en del av Statskontorets analyser i rapporten Hinder för att använda.
 4. Öppna data innebär att man tar intern information från organisationen och publicerar den öppet så andra kan använda den utan krav på avgifter eller begränsande licensvillkor. Här kan ni se Göteborgs stads sida om öppna data så ni får en känsla för vad det kan vara

Öppna data - Internetstiftelse

Data / Dokument. I dokumenten ingår bland annat riksdagsbeslut, regeringens propositioner, beslut och andra aktiviteter i kammaren samt utskottens och EU-nämndens sammanträden, öppna utfrågningar och utlandsbesök. Sveriges riksdag . 100 12 Stockholm; Telefon: 08-786 40 00; Frågor om riksdagen . Telefon: 020-349 000. Söka öppna data. Öppna forskningsdata kan sökas, beroende på var det laddats upp, i ett datarepositorium, i speciella datatidskrifter eller som supplement till en tidskriftsartikel 2018-03-07. Vi vill att öppna data ska vidarenyttjas! På vår nya projektsida kan ni ta del av några av de tillämpningar som har gjorts av Trafikkontorets öppna data. Om du har använt vår öppna data och skulle vilja dela med dig utav resultat så kan du använda sidan till att skicka in din presentation

Öppna data - SG

Öppna data och nyckeltal. Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för alla att använda. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Här finns Koladas öppna data för Solna Öppna data. Alla texter som publicerats på InfoFinlands webbplats på alla språk är fritt tillgängliga i enlighet med licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Du har tillstånd att: Dela - kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format PSI-data (öppna data) Här hittar du information som finns tillgänglig för vidareutnyttjande som öppna data från Sundsvalls kommun. Direktadress till den här sidan är www.sundsvall.se/psidata Termen öppna data fylls med olika innehåll beroende på i vilket sammanhang den används. I denna rapport utgår vi från den definition av öppna data som framgår av regeringens uppdrag, det vill säga data som är fria för vem som helst att använda Öppna data är nyckeln till massor av smarta tjänster och information. Det skriver VGRfokus i en artikel om fördelarna med öppna data och VGR:s samverkansprojekt med kommunerna. Den 15 september lanserades den regionala dataportalen för öppna data,.

Öppna data - Västra Götalandsregione

Öppna data/PSI - vidareutnyttjande av vår information Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-28. På verksamt.se finns information tillgänglig för användning inom andra områden. Exempelvis kan privatpersoner och företag vidareutnyttja informationen för att skapa kommersiella eller ideella tjänster Öppna data utifrån trafikslag Vår öppna data består av statistik om de olika trafikslagen - järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Du hittar bland annat flygplansstatistik, fordonsstatistik och statistik över skador och olyckor

Data, kartor och geodatatjänster - Trafikverke

 1. Öppna data (PSI-data) för Örebro kommun. Inkomna leverantörsfakturor, reskontra och kontoklasser; Kartdata och geodata; Kommun- och landstingsdatabasen Kolada; Luftkvalitetsmätningar; Samtalsstatistik för Servicecenter; Måltider i skolorna; Senast uppdaterad: 20 november 2017
 2. Öppna data skapar förutsättningar för snabbare digitalisering och ger samhällsnytta. En statlig utredning har nu lämnat förslag på hur direktivet om öppna data ska genomföras i svensk rätt och hur myndigheters arbete med att tillgängliggöra öppna data ska stöttas. Utredningen föreslår en ny öppna data-lag med bestämmelser om bland annat format på information och avgifter
 3. Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. På denna sida så har vi samlat ett urval av de nyckeltal som finns om kommunen. Uppgifterna är hämtade från databasen Kolada som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting
 4. Öppna data är information som finns om olika resultat för Kristianstads kommun i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Databasen innehåller information om vissa resultat (nyckeltal) och deras utveckling över tiden. Kolada innehåller också jämförbara nyckeltal från hela Sveriges kommuner och landsting
 5. Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Du får sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på öppna data. Information om kakor. På den här webbplatsen använder vi kakor för att förbättra webbplatsen, skapa en bättre upplevelse och förenkla för dig som besökare
 6. Haninge kommuns öppna data Här kan du se och hämta data från kommunens olika verksamheter, exempelvis om du vill utveckla någon applikation där du önskar använda datan. Om du är intresserad av att få tillgång till annan data, mejla oss och beskriv vilken typ data du vill ha och i vilket syfte du vill använda den
 7. - Det finns samhällsnytta inom flera områden med öppna data. Dels är det ett effektivt sätt att skapa insyn och delaktighet, men även rent konkret i användning av data exempelvis inom trafik och transporter där öppna geodata är en nödvändig grund för att kunna utveckla den smarta staden, säger Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Öppna data; Kommunens organisation. Kommundirektör; Förvaltningar. Bygg & miljö. Behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden; GDPR - Dataskyddsförordningen; Delgivning; Rapporter. Koll på Kungsbacka; Egna rapporter; Rapporter i samverkan; Förskola & Grundskola. Driftsform Intraprenad; Gymnasium & Arbetsmarknad; Individ & Familjeomsor Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller regionen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolad

Öppna data Länsstyrelsen Stockhol

Öppna data. Du kan söka, läsa och ladda data som sparats i Patent- och registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma Företags- och organisationsdatasystem i maskinläsbar form i Patent- och registerstyrelsens webbtjänst för öppna data. I tjänsten fås för tillfället basuppgifter om Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt Öppna data är data som är fritt tillgänglig och används av bland annat forskare, utvecklare och andra intresserade för till exempel studier, bygga tjänster och ta fram statistik. Sedan 2010 har Sverige en lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) Öppna data kan behandlas i maskinläsbar form och samköras med andra data. När informationen används bör Valviras licens för öppna data beaktas (se nedan). Uppgifter som finns tillgängliga som öppna data. Serveringsställen för alkoholdrycker och ställen där detaljhandel med alkoholdrycker bedrivs (avoindata.fi Att öppna information beaktas i utvecklingen av Trafikledsverkets verksamhet samt i planerna och upphandlingarna, till exempel så att öppna data och öppna gränssnitt är en central utgångspunkt för planeringen av nya och förnyade datasystem liksom Lagen om transportcervice förpliktigar.Trafikledsverket har som mål att erbjuda sina insamlade datalager öppet till alla som vill.

Kosteröarna

Öppna data. Lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen syftar till att främja utvecklingen av en informationsmarknad genom att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av myndigheter Öppna data från kommunen är fri för vem som helst att använda och sprida vidare. Det enda krav som ställs på den som använder öppna data är att man berättar varifrån informationen kommer, det vill säga att man skriver källangivelse. Man får inte heller vidarelicensiera informationen Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Länkad data med nyckeltal från Kolada

 • Fästning Gotland.
 • Hund i Kalmar.
 • Enskilt åtal förtal.
 • Ridetronic.
 • Aha TV.
 • Mjuk kaka med bikarbonat.
 • Koleka Putuma store.
 • What is Golem token.
 • Rockklassiker.
 • Giovanni Pokemon.
 • När dog kvaggan ut.
 • Djinn movie.
 • Ämnesspecifika ord träslöjd.
 • Holländska fotbollsspelare genom tiderna.
 • Mikrofon sång Elgiganten.
 • Lilla snigel ackord gitarr.
 • Elizabethan Theatre History.
 • Flanellpyjamas Dam.
 • Kramfors pastorat.
 • Inter alia.
 • Samsung Galaxy konverterar sms till MMS.
 • Viet cong tunnel.
 • Uniforme prusiano argentino.
 • Nokia 3310 4G.
 • Pelletskamin med stort förråd.
 • Beethoven movie where are they now.
 • Fastighetsägarna portal.
 • Trädbeskärning tidpunkt.
 • Veranstaltungen Hamburg heute.
 • Barchef lön.
 • Tetrapak.
 • Uniforme prusiano argentino.
 • 71B Fahrplan.
 • Urbanears felsökning.
 • Floder i Bibeln.
 • Toyota Stereo Price.
 • Toner till skrivare Samsung.
 • Herrgårdsweekend erbjudande.
 • Urbanears Plattan 2 Bluetooth headphones.
 • Flyga till Kazakstan.
 • Vad händer med träden på hösten.