Home

Uran Kvarntorp

Uran i Kvarntorp i Kumla lockar - P4 Örebro | Sveriges Radio

Kvarntorp i Kumla kommun blir ett alltmer intressant område, åtminstone för det bolag som vill utvinna uran och olja u alunskiffer. URU Metals som bolaget heter, planerar nu prospekteringar i. Idag presenterade regeringen ett förslag till lagändring för att förbjuda utvinning av uran i bland annat Kvarntorp, strax söder om Örebro. Annons I och med lagförslagen vill regeringen göra det glasklart att det inte längre ska vara tillåtet att utvinna uran i Sverige, säger miljöminister Karolina Skog (S) i ett pressmeddelande

Uran i Kvarntorp i Kumla lockar - P4 Örebro Sveriges Radi

 1. Trots att det var över 50 år sedan brytningen av skiffer upphörde vid Kvarntorp påverkar brytningen fortfarande miljön i områden, med höga halter av olika metaller och uran. Läckaget pågår fortfarande. Kristina Åhlgren forskare på Örebro universitet har forskat på hur metallerna rör sig i området
 2. Kvarntorp var en anläggning som kommit till i all hast och produktionen var inte lönsam, ungefär tre gånger dyrare än importerad olja. Trots att oljan var mycket billig efter andra världskriget och tillgången god, förutom vid internationella händelser som Suezkrisen 1956, fortsatte dock produktionen av skifferolja i Kvarntorp ända till 1966
 3. att uppföra ett uranlakningsverk i Kvarntorp för utvinning av 5 ton uran per år. Verket stod färdigt år 1953 och kompletterades under 1956 med en ny grovkrossanläggning. Man använde sig nu av sumplakning av skiffer med 15 %-ig svavelsyra vid 60°C i tre dygn enligt motströmsprincipen

Regeringens förslag: Förbjuda utvinning av uran i Kvarntor

Kvarntorpshögen är en cirka 100 meter hög slagghög i Kvarntorp i Kumla kommun.Med sina 157 meter över havet är den Närkeslättens högsta punkt. Högen är förknippad med konstprojektet Konst på Hög.Vintertid finns här en slalombacke. Det är bilväg upp och sommartid finns kiosk med lättare servering och information Nu för tiden utvinns ingen olja eller uran från Kvarntorp, även om många vill det. - Det är enorma pengar som finns att hämta och många företag är redo att börja. Men det skulle såklart leda till stora miljöproblem, säger Jan Johansson. Han anser att Kumla, som blev stad 1942, har Kvarntorp att tacka för mycket

Kvarntorp ligger i ett område med rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten. Under perioden 1941-1965 drevs här en anläggning för brytning och pyrolys av skifferförekomsterna. Detta utfördes av företaget Svenska Skifferolje AB. I ett uranextraktionsverk bedrevs utvinning av uran Det finns också cirka 5 % svavel samt mindre halter av zink, vanadin, molybden, nickel, kobolt, uran och dess radioaktiva sönderfallsprodukter bland annat radon och radium. Skifferns innehåll varierar mellan de olika svenska fyndigheterna. Kvarntorp. I Kvarntorp i Närke bröt man alunskiffer från 1942 och cirka 20 år framåt Trots att skifferbrytningen vid Kvarntorp utanför Kumla upphörde för över 50 år sedan finns fortfarande förhöjda halter av giftiga ämnen som nickel och uran i området. - Det är ofta själva avfallshögen som nämns när man pratar om eventuella åtgärder, men det är inte den som står för den största delen av metalltransporter, säger forskaren Kristina Åhlgren Senare byggs ett utvinningsverk för uran i Kvarntorp i Närke, och 1953 börjar fabriken producera fem ton uran om året. En ännu större uranfabrik tas i drift i Ranstad 1965, som levererar 120 ton uran om året från fyndigheterna på Billingen.</p> <p>För att få fram material till atombomberna behövs en reaktor där uran omvandlades till vapenplutonium Här skrapas uranhaltigt material från stora ramar i Kvarntorp utanför Kumla. Den enda skyddsutrustning som används är förkläden. Foto: SVT Här bryts svenskt uran - se den unika arkivfilme

För drygt tre år sedan nekades ett kanadensiskt företag att provborra efter uran i bland annat Kvarntorp. Nu har bolaget skickat en ansökan på nytt till Bergsstaten (SGU) om att få söka. I KVARNTORP UTVANNS URAN REDAN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET Våren 1940 tillsatte regeringen en kommitté för att börja utvinna olja ur alunskiffern i Kvarntorp i området. Under hösten samma år bilades Svenska Skifferolje Aktiebolaget SSAB. Även uran (c:a 50 ton) utvanns och bolaget hoppades att uranutvinningen skulle bidra till at

Var tionde svensk bor i blåbetonghus och många bostäder

Kvarntorp läcker fortfarande gifter - Sydnärkenyt

Olja och uran i Sverige, alunskiffer del 2 Svensso

Uran i Kvarntorp i Kumla lockar - P4 Örebro Sveriges Radi . Trängselavgifterna borde istället användas till att bygga fabriker för att utvinna olja ur alunskiffer. Det är bara att starta upp i Kvarntorp och med minst tio gånger större kapacitet än vad som fanns fram till slutet av 60-talet Som bränsle användes naturligt uran från AB Atomenergis urangruva i Kvarntorp. Den första bränslesatsen monterades i AB Atomenergis bränslefabrik på Liljeholmen. Byggkostnaden för Ågesta var beräknad till 50 miljoner kronor men den summan överskreds med råge - slutnotan hamnade på 230 miljoner Faktum är att utvinningsmöjligheterna av skifferolja är större här än i Kvarntorp där uran bröts på 50- och 60-talen, säger Peter Dahlin, bergsingenjör på Geosigma. - Allt det här ställer naturligtvis serverhallsprojektet i en helt ny dager I Kvarntorp rådde en gamla tiders bruksanda. Bolaget ombesörjde och gav bistånd till bostäder, tvättinrättning, matservering, nöjen och annan social service. Under 1950-talet fanns till och med planer på att bygga en kyrka i samhället. Skiss till kyrka i Kvarntorp Kvarntorp kom att få en stark socialdemokratisk prägel

uran. Uranframställning År 1957 tillsattes en utredning för att anlägga ett anrikningsverk för uran i Sverige. Två alternativ fanns som man tog ställning till: Ranstad vid Billingen i Västergötland och Kvarntorp i Närke. Den tänkta anläggningen i Kvarntorp skulle bestå av det befintliga skifferoljeverket, ett ång Kalk hade länge brutits i Kvarntorp. Gränsen mellan Yxhult AB och Skifferoljebolaget och Atomenergi var inte skarp: i Nordisk Familjebok från 1959 kan man under uppslagsordet Kvarntorp läsa att I viss utsträckning utnyttjas skifferaskan för gasbetongframställning. URAN GER DEN BLÅ FÄRGE kärnkraftverken förbrukar ungefär 1 500-2 000 ton uran per år som främst kommer från Kanada, Australien, Namibia och Kazakstan. I Kvarntorp i Örebro län utvanns cirka 60 ton naturligt uran under åren 1953-1963. I Ranstad i Västra Götalands län utvanns uran under åren 1965-1969. Totalt utvanns där cirka 200 ton naturligt uran

2013:23 - Strålsäkerhetsmyndighete

Förbud mot utvinning av uran (NU13) Det blir inte längre möjligt att ge tillstånd enligt miljöbalken till gruvdrift för att utvinna uran. Det blir inte heller möjligt att ge tillstånd till brytning, provbrytning, bearbetning och fysikalisk eller kemisk anrikning av uran för att använda uranets egenskaper som kärnbränsle Begränsad utvinning av uran skedde i Kvarntorp i Närke. En fullskalig anläggning för utvinning av uran ur alunskiffer etablerades i Ranstad i Västergötland och drevs i reducerad skala 1965-69. Fortsatt och ännu storskaligare utvinning stoppades emellertid 1977 av kommunala veton i Falköpings och Skövde kommuner

Förbud mot utvinning av uran. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen anta r de av regeringen förslagna ändringar na i miljöbalken och mine ­ ral ­ lagen som innebär ett f örbud mot utvin ­ ning av uran och avslår samtliga mo ­ tionsyrkanden.. Genom de föreslagna lagändringarna blir det inte längre möjligt att ge till ­ stånd till gruvdrift för att utvinna uran. Överklagar mot uran. Kumla kommun fortsätter överklaga Svenska Skifferoljeaktiebolagets undersökningstillstånd vid Kvarntorp. - Vi accepterar inte alls de här beslutet, vi ser det som att Kvarntorpshögen är vår egen att bestämma över, säger Lennart Eriksson (S),. uran. Förutom det tillskott utbyggnaden ger Sveriges uranförsörjning utgör den ett steg i riktningen mot ett större uranverk. Utredningen över detta bygger nämligen på samma process som den nu i Kvarntorp tillämpade. I Kvarntorp utnyttjas den uranrika delen av skiffern. Den utgör ungefär den övre tredjedelen av skifferpallen sent för att uran därifrån skulle kunna användas vid tillverk-ningen av bränslet till R1. Genom ett samarbetsavtal med den franska motsvarigheten till AB Atomenergi fick Sverige låna de tre ton naturligt uran som behövdes. Motsvarande mängd skulle återlevereras så snart tillräckligt mängd producerats vid Kvarntorp

Kvarntorpshögen - Wikipedi

 1. Längre in i landet, i Ranstad, mellan Skövde och Falköping bröts uranet som skulle användas. På västkusten, i lilla Sannäs inte långt från norska gränsen, planerades en fabrik för mer storskalig produktion av vapenplutonium. Inte långtifrån Kumla fanns också Kvarntorp, där ett utvinningsverk för uran började byggas
 2. För att få fram metallisk uran till bränslestavarna gjordes ett byte med Frankrike som fick uran som hade brutits i Sverige. Den sista perioden i Kvarntorp, fram till 1964, när en nedläggning av hela oljeskifferverket var beslutad, importerades skiffer från Paukkajanvaara i Finland för att produktion av uran skulle kunna hållas uppe
 3. pris uranet kan erhållas. De vid skifferns bearbetning använda metoderna får tyvärr inte offentliggöras. Från Kvarntorp kommer ett koncentrat innehållande några tiotal procent uran. Detta renas i anläggningar i Stockholm till kärnfysikaliskt ren uranoxid. Denna kan överföras till urantetrafluorid, so
 4. 1953 tillverkades fem ton uran om året vid utvinningsverket i Kvarntorp i Närke - en bråkdel av de 120 ton som drygt tio år senare kom att produceras i Ranstad vid Billingen
 5. Under en period av 24 år utvanns olja och gas ur alunskiffer i Kvarntorp. Ett av de tydligaste spåren efter skifferoljeutvinning är den 100 m höga Kvarntorpshögen som enbart består av restprodukter från denna industri, innehållande höga halter av uran, arsenik, molybden, vanadin och andra grundämnen. För tillfället sker utlakning a
 6. Innan skifferoljetillverkningen definitivt hade lagts ned, 1 oktober 1966, så hade ytterligare några företag etablerat sig i Kvarntorp. Det var bl a AT Atomenergi som utvann uran och Supra som tillverkade konstgödning
 7. Han menade att Kvarntorp inte hade stora möjligheter att ersätta importen, ty Kvarntorp skulle ha en produktionsförmåga på 28 000 kubikmeter bensin och 73 000 kubikmeter brännolja efter att etapp 3 var färdigställd. 136 Förbrukningen för importerad bensin och brännolja 1949 motsvarade 780 000 ton respektive 2 217 000 ton

Ranstad mineral Start och drift. AB Atomenergi fick 1959 statligt anslag för uranbrytning.Utvinningen skulle ske med metoder som utvecklats i Kvarntorp några år tidigare. Det innebar att gruvan skulle drivas som dagbrott och att uranet skulle utvinnas genom att alunskiffern maldes och uranet lakades ur med svavelsyra.Urangruvan i Ranstad var driftklar 1965 och drevs av företaget Ranstad. 1953 Ett extraktionsverk för framställning av uran startar i Kvarntorp, baserat på en process som utarbetats av E Svenke. Anläggningen har en kapacitet av 5 ton uran per år. Första mätningar med stavar av uran i vanligt vatten utförs i den underkritiska anläggningen Zebra vi Uran har tidigare utvunnits på försök i bland annat Ranstad i Västra Götalands län och i Kvarntorp i Örebro län2. Uran förekommer ofta associerat med andra mineral i berggrunden och kan komma att utvinnas tillsammans med dessa. Uran används också som indikatormineral vid prospektering efter sådana mineral. Ur en del av dess

När Kvarntorp räddade Sverige - Sydnärkenyt

 1. Uran fanns i alunskiffer i Närkes Kvarntorp och för att utvinna detta gällde det att hitta en lämplig lokal. Den skulle ligga avskilt och samtidigt nära bostäder. Valet föll på Nitro-Nobels tomma svavelsyrefabrik i Vinterviken. När framställningen av uranet var klar skickades det till en annan anläggning för att omvandlas till en.
 2. Nedfarten till sandstensgruvan i Kvarntorp. Gruvan ägdes av Yxhult/Ytong. Gruvan är en av de större i ett plan i Sverige. Sandstenen användes vid tillverkning av den vita lättbetongstenen som inte innehåller radon. Nedfartens väggar färgas av utfällningar av järn, uran och svavel
 3. En provanläggning för uranutvinning startas i Kvarntorp i Närke på 1950-talet. Denna verksamhet lades ner 1966 då man bara lyckats utvinna 50 ton uran. Politik. Sverige ville efter andra världskriget bli självförsörjande på uran. På 1950-talet utarbetades ett betänkande kallad den svenska linjen
 4. ur askan. Det första uranet kommer från Nobels gamla svavelsyrafabrik i Vinterviken i Stockholm. Senare byggs ett utvinningsverk för uran i Kvarntorp i Närke, och 1953 börjar fabriken producera fem ton uran om året. En ännu större uranfabrik tas i drift i Ranstad 1965, som levererar 120 ton uran om året från fyndigheterna på Billingen
 5. uran hade andra moderatorer än D 2 O varit möjliga t.ex. gra fi t som är brandkänsligt (Tjer-nobyl). Lättvatten som moderator skulle ha krävt anrikat uran som bränsle. De egna urantillgångarna i Kvarntorp och Ranstad, fastän låghaltiga, kunde användas. Tungt vatten kunde köpas från Norge
 6. Kvarntorp från 1957. Uran utvanns under denna tid för en svensk atombomb. YXHULT AB LÅG GRANNE. Den skiffer som användes som uranmalm användes också för produktion av byggmaterial av Yxhult.
 7. dre mängd uran producerades innan verksamheten i Ranstad startades

Kvarntorp - Wikipedi

Alunskiffer - vetonu

 1. eralutvinning. Parallellt med förbudet mot utvinning av uran fortsätter regeringens arbete för att kartlägga innovationskritisk
 2. Kvarntorp och Småort · Se mer » Svenska skifferoljeaktiebolaget. Svenska skifferoljeaktiebolaget, Svenska Skifferolje AB, SSAB, var en svensk petrokemisk industri som bildades hösten 1940. Ny!!: Kvarntorp och Svenska skifferoljeaktiebolaget · Se mer » Uran. Uran är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Ny!!: Kvarntorp och.
 3. Nationellt drev ab Atomenergi på prospekteringen av uran och sökte bygga upp en inhemsk framställning av kärnbränsle. En anläggning som tog till vara erfarenheterna i Kvarntorp, uppfördes under S:s översyn på Billingens sydsluttning i Ranstad i början av 60-talet
 4. Nedfarten till sandstensgruvan i Kvarntorp. Gruvan ägdes av Yxhult/Ytong. Gruvan är en av de större i ett plan i Sverige.Sandstenen användes vid tillverkning av den vita lättbetongstenen som inte innehåller radon. Nedfartens väggar färgas av utfällningar av järn, uran och svavel
 5. eraler, exempelvis uran och vanadin. Många är intresserade av att utvinna de fyndigheter som finns medan andra oroas av de stora miljöriskerna som följer. Nu har en särskild utredare tillsatts för att se över regelverket
 6. skad omfattning. Studsviksanläggningen. För budgetåret 1955/56 bar för denna anläggnin
 7. Detta innebär att URU Metals nu kommit över prospekteringsrättigheterna i de tre skifferfälten Asker, Kvarntorp och Latorp -ett område på 7000 hektar. URU Metals har tidigare beställt en rapport som enligt bolaget visar att skiffern i Närke har enorm potential av uran, olja och flera åtråvärda metaller

Örebroforskare undersöker giftiga ämnen kring

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Uran ur skiffer, Ranstad - GLA/C0272. Förvaras: Landsarkivet i Götebor Provborrningar av uran stoppas. I maj köpte det kanadensiska bolaget URU Metals Svenska Skifferolje­aktiebolaget, och sedan i somras har man letat efter uran i östra Närke. Kvarntorp och Asker i östra Närke. Dessutom finns det ett föreläggande om vite I maj köpte det kanadensiska bolaget URU Metals Svenska Skifferolje­aktiebolaget, och sedan i somras har man letat efter uran i östra Närke. Men markägare och Lantbrukarnas riksförbund har klagat och även Bergsstaten, som har hand om beslut rörande prospekteringar, har nu protesterat på grund av brister i arbetsplanen

1953 startade extraktionsverket i Kvarntorp, Närke. Utvinningen var en försöksverksamhet i AB Atomenergis regi. Att detta första extraktionsverk i full skala anlades just där berodde på att man kunde utnyttja Svenska Skifferolje AB:s befintliga resurser på plats. utvanns ca 50 ton uran innan man lade ned verksamheten helt 1966 Granskningsnämnden konstaterar att det aktuella programmet handlade om uran och uranbrytningens konsekvenser på miljön i Sverige. Programmet präglades av ett historiskt perspektiv och en stor del av programmet ägnades åt utvinningen av olja och uran från området kring Kvarntorp under efter-krigstiden Uran och Kvanefjeld · Se mer » Kvarntorp. Kvarntorp är en småort i Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, belägen cirka 8 km öster om Kumla vid riksväg 51. Ny!!: Uran och Kvarntorp · Se mer » Kvarntorpshögen. Delar av Kvarntorpshögen är förbjudna att beträda då det fortfarande brinner under marken Kumlanytt.se är en webbsida som förmedlar nyheter och händelser i Kumla kommun. De distribuerar även en tidning till samtliga hushåll i Kumla 4 ggr/år. Tidningen innehåller reportage och.

Kvarntorp ligger i ett område med rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten.Under perioden 1941-1965 drevs här en anläggning för brytning och pyrolys av skifferförekomsterna Kvarntorpshögen: Annorlunda - se 8 omdömen, 23 bilder och fantastiska erbjudanden på Kumla, Sverige på Tripadviso Café Grön - Kvarntorp, uranet och framtidens energi Måndag den 4 november kommer Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin att besöka Sydnärke. Tillsammans med Jonas Eriksson, riksdagsledamot för Örebro län och vice ordförande i riksdagens näringsutskott kommer hon ägna dagen åt uranbrytningsfrågan

Uran förekommer i stora delar av den svenska berggrunden. Förhöjda uran- och i vissa fall Under andra världskriget etablerades storskalig utvinning av olja, gas, svavel mm i Kvarntorp i Närke. Under 1950-talet utvanns även uran i mindre omfattning, enligt uppgift ca 50 ton Nu finns det hopp för Storsjöbygden och Hotagen i Jämtland, Falbygden i Skaraborg, Nianfors i..

Den svenska atombomben - Ny Tekni

Det kommer man inte ifrån genom att påstå att det är bara vanadinet som man är intresserad av. Oavsett om man tar vara på uranet (som nu enligt lag är förbjudet att använda eller sälja) eller inte kommer det eller de rester som blir kvar efter en eventuell utvinning att lakas ur och hamna i Storsjön Kärnkraftverket på Vikbolandet fanns mitt på den världspolitiska scenen under 1950- och -60-talet trots att det ännu inte byggts

Här bryts svenskt uran - se den unika arkivfilmen SVT

Kvarntorp är känt för sina rikliga tillgångar av alunskiffer, kalksten samt sandsten. Under perioden 1941 - 1965 drevs här en anläggning för brytning och pyrolys av skifferförekomsterna. Detta utfördes av företaget Svenska Skifferolje AB. I ett uranextraktionsverk bedrevs utvinning av uran I Kvarntorp i Blekinge utvanns c:a 50 ton uran under åren 1953 - 1963. År 1965 påbörjas uranbrytning i Ranstad - drevs av företaget Ranstad mineral - uranbrytningen lades ner 1969; dagbrottet återställdes mellan åren 1990 - 1992 I det närbelägna samhället Kvarntorp bröts skiffer som innehöll både olja och uran. Kvar blev ett samhälle i ruiner och ett ännu rykande avfallsberg 4. I skifferlager i Kvarntorp på Närkeslätten finns olja, aluminium och uran. Det australiensiska företaget Southern Pacific Petroleum vill utvinna oljan och har lämnat in en ansökan om att få undersöka skiffern, vilket lett till miljöprotester från ortsbefolkningen. Reportage. Red Lars Ekelöf. (8'). Pda [Uhc-c] [Ncadz Kvarntorp

Kanada-företag på ny jakt efter mineraler i Kvarntorp

Detta uran finns bland annat i vissa svenska alunskiffrar vid Ranstad en dryg mil sydväst om Skövde och Kvarntorp i närheten av Kumla. Prospekteringen efter uran i dessa områden inleddes omgående med hjälp av ett enmotorigt Storchflygplan från andra världskrigets dagar. Det fanns ytterligare ett skäl till den svenska linjen Och just för uran finns ett kommunalt veto. Om någon vill bryta uran i Örebro, kan kommunen stoppa och säga nej. Men nu verkar en förändring vara på väg. Företag som söker uran, vill göra det på stora områden både i Öster- och Västernärke. Hur ska man hantera det? Först till den principiella frågan Kumla vandrarhem kvarntorp Kumla vandrarhem - visitkuml . uter gångavstånd med fler än 28 tur- och returresor per dag till Kumla och Örebro ; Kumla Vandrarhem ligger i Kvarntorps friluftsområde 18 kilometer från centrala Örebro I Kvarntorps friluftsområde 10 kilometer sydost om Kumla kan du uppleva mängder av aktiviteter och sevärdheter Utesluter man Skånes, Ölands, Östergötlands och Jämtlands skiffrar, som endast i vissa områden torde ha halter överstigande 100 gram uran per ton, och begränsar sig till de i allmänhet mera lättillgängliga förekomsterna i Västergötland (Billingen) och Närke (Kvarntorp), där halterna går upp till 200 gram/ton och ibland högre, har man beräknat att dessa senare inne- håller.

Vi väntade oss att finna samma sydsvenska rödgranit som resten av Södermalm är uppbyggt av, men skifferlagren överraskade oss. Faktum är att utvinningsmöjligheterna av skifferolja är större här än i Kvarntorp där uran bröts på 50- och 60-talen, säger Kurt Sandberg, bergsingenjör på Geosigma Reaktorn, som var en forskningsreaktor vid tekniska högskolan i Stockholm, drevs med naturligt uran och hade tungt vatten som moderator. Byggandet av reaktorn hade inletts 1947. 1955 (18) AUGUSTI: FN anordnade en konferens i Genève om atomenergins fredliga användning Här bröts årligen nästan fyra miljoner ton alunskiffer, ur vilken man - till priset av en enorm miljöförstörelse - varje år utvann 120 000 kubikmeter olja liksom stora mängder ammoniak, svavel, gasol, uran och kalk. Oljeutvinningen i Kvarntorp upphörde inte förrän 1966 Närkes kvarntorp. Platser och geografi i Sverige: Närkes Kvarntorp. Kvarntorp är en småort i Ekeby socken, Kumla kommun, Örebro län, belägen cirka 8 km öster om Kumla vid riksväg 51. [Från wikipedia av Göran Ekberg och Håkan Persson Beskrivning av området Kvarntorpshögen är med sina 157 m ö h närkeslättens högsta punkt

Uran är ett ämne som många spekulerar i. Skiffer innehåller uran. Och hela Kvarntorpshögen består av skiffer. Detta har det kanadensiska företaget Ucore Uranium förstått. Som du ser så bor jag inte så långt från Kvarntorp bara på andra sidan av gränsen,. MILJÖMAGASINET • Nr 38 • 21 SEPTEMBER 2007 MEDSOLS 79 Nr 2 2007 Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen Folkkampanjen är en partipolitisk En atombomb utnyttjar kärnklyvning, fission, där delningen av atomkärnor såsom uran eller plutonium resulterar i att energi frigörs. E=mc^2 är ekvationen hur mycket men det är bara någon procent av massan som omvandlas till energi. En vätebomb utn.. Kvarntorp Under åren 1941-1965 drev det statliga bolaget Svenska Skifferoljeaktiebolaget en anläggning för brytning och pyrolys av skiffern, dvs framställning av olja. Under en tid utvanns även uran. Den industriella verksamheten i området har haft en stor miljöpåver­ kan

Troligen ingen uranbrytning i Kvarntorp - P4 Örebro

2007/08 mnr: N378 pnr: v968 Motion till riksdagen 2007/08:N378 av Kent Persson m.fl. (v) Kärnkraftsavveckling för ökad trygghet och tillväx Den drygt 100 meter höga slagghögen Kvarntorpshögen i Kvarntorp i Kumla kommun är Närkeslättens högsta punkt. Högen är förknippad med konstprojekte.... Foto av Gamma-Man på Mostphotos Det svenska statliga kärnforsknings-programmet Den kärntekniska forskningen i Sverige påbörjades i slutet av 40-talet. Syftet var framför allt att utveckla kärnkraft för energiproduktion. Den första svenska atomenergiutredningen, den så kallade atomkommittén, tillsattes av Tage Erlander, som vid denna tid ansvarade för forskningsfrågorna inom regeringen. Erlander hade nära.

Kvarntorp ligger i et område med rigelige forekomster af alunskiffer , kalksten samt sandsten . I perioden 1941-1965 klapjagders her et anlæg for brydning og pyrolys af skifferforekomsterne . Dette blev udført af virksomheden Svensk Skifferolje AB . I et uranextraktionsverk blev udvinding af uran bedrevet Uranutvinning i Kvarntorp, Närke (Skifferoljebolaget) 1959-ca 1984 Ranstad i Västergötland (LKAB) 1970-talet och början av 1980-talet SGU genomförde omfattande uranprospektering i Norrland. 3 Uranhistorik 2 1970-talet och början av 1980-talet Uran i Sverige.ppt Author Genom unik kompetens för att detektera kärnvapenprov gör FOI:s experter världen till en säkrare plats. Detektorerna ingår i ett globalt system för att snabbt avgöra om och var ett kärnvapenprov har skett. Spetstekniken är världsledande Kom ihåg mig Ej rekommenderat på offentliga platser. Logga in. Glömt lösenord? Logga in med Faceboo

Per CapitaRegelverk kring alunskiffer ses över - EntreprenadOlja och uran i Sverige, alunskiffer del 2 | Svensson

Den största finns i Kvarntorp i Närke. Det 110 meter höga berget med cirka 40 miljoner kubikmeter skifferrester innehåller metaller till ett värde av cirka 10-15 miljarder kronor. Svenska skifferdeponier är därför en potentiellt viktig resurs, speciellt med tanke på dagens behov av kritiska metaller och mineral håll av bland annat uran och pyritbundet svavel. Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 - 19,3 m och täcker en areal av c:a 12 Ranstadsverket [rɑ:ʹn-], anläggning för framställning av uran, belägen vid Ranstad på Billingen 13 (13 av 90 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Litteraturanvisning Å. Kvarntorp; idrottsanläggning ×.

UNDER MATTAN: FOA och historien om den svenska atombomben

Intresse för mineraler i Kvarntorp - P4 Örebro Sveriges

uran. Olle Holmstrand, geolog och teknisk doktor, är djupt enga-gerad i frågan om svensk uranbrytning. Han har grans- och Kvarntorp visar att stor-skalig hantering av alunskif-fer ger stora risker för för-oreningspåverkan på både ytvatten och grundvatten Blåbetong, som till vardags kallas lättbetong (alternativt gasbetong), har fått sitt namn efter den blåsvarta färg som kännetecknar den uranrika alunskiffer som utgör huvudingrediensen.. Alunskiffer i akvariet är ingen hit. Min bror plockade med sig vad han trodde var kalksten från Öland och la i sitt sötvattenskar Motioner område 3 Klimatpolitik som tillväxtkraft - Centerpartie

Den svenska linjen – Wikipedia
 • London Eye tickets.
 • Renovera B18.
 • Superettan lön Flashback.
 • Finger clipart.
 • Tweety Bilder Mit spruch.
 • Äggproducenter i Sverige.
 • Bobbi Brown UK.
 • Karta Orust Tjörn.
 • Glasblocksbruk.
 • Designa egna kylskåpsmagneter.
 • Persienn Pågarna Lund.
 • Warhammer: Chaosbane.
 • Entspannte Hunderassen.
 • Metro varmvattenberedare.
 • Ardisia skötsel.
 • Brott i Sverige.
 • Duschdraperi natur.
 • Hjälp med marklov.
 • Bästa WordPress teman för blogg.
 • Fieberblase Corona.
 • Meg Ryan idag.
 • Frans på trasmatta.
 • Minecraft villager breeding.
 • Joyful joyful chords.
 • Youtube balett.
 • Adidas Hoodie med dragkedja Dam.
 • Youtube music tina turner Proud mary.
 • Hårdmetall skrot pris.
 • Stipendium Svenska Skolan Nairobi.
 • Rörgenomföring tak.
 • Sauerland romantische Hütte.
 • Börse Frankfurt App.
 • History of golf in America.
 • Rechnung für Werbefläche.
 • Begravningsavgift ej medlem.
 • Betfair live line.
 • Mario Barth Kassel.
 • Mexico Zika virus.
 • Tamil language translator.
 • Nyproduktion Göteborg Hisingen.
 • Göteborgs hamn namn.