Home

Avfallskod asfalt

Buy Asfalt on Amazon - Low Prices for Asfal

Read Customer Reviews & Find Best Sellers. Free 2-Day Shipping w/Amazon Prime Använd avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen för att klassa avfall. Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod). Förteckningen är uppdelad i kapitel med tillhörande underrubriker och under dessa finns avfallskoderna som är sexsiffriga

Avfallskoder - Profundi

Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet 1. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 11 b §, 2. identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01-12 eller 17-20 som inte slutar på 99 Lista över avfallskoder för farligt avfall Här hittar du alla avfallskoder över farligt avfall som du behöver för att fylla i formuläret om anmälan för farligt avfall. 02 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske samt från bearbetning och beredning av livsmede annat syfte är att styra mot avfallskoder som på ett bra sätt beskriver avfallets ur-sprung och karaktär. Användning av kod 99 (annat avfall ) ger ofta inte tillräcklig information för att bedöma avfallets eventuellt farliga egenskaper. Den avfallspro-ducent som ofta använder sig av denna övrigt avfall-kod kan därför i vissa fal av asfalt innehållande PAH: > 1 000 mg 16PAH/kg asfalt Farligt avfall, avfallskod 17 03 01* 300-1 000 mg 16PAH/kg asfalt Kan återanvändas i vägkonstruktion som bundet eller obundet bärlager/förstärkningslager under tätt nytt slitlager, dock ej inom vattenskyddsområde och alltid efter samråd med miljömyndighet, avfallskod 17 03 02

• Jord- och schaktmassor (avfallskod 17 05 04, 20 02 02) • Asfalt (avfallskod 17 03 02) • Betong (avfallskod 17 01 01) • Betongslam (avfallskod 10 13 14) • Tegel (avfallskod 17 01 02) • Klinker och keramik (avfallskod 17 01 03) • Stubbar (avfallskod 20 02 01 PAH i asfalt - hur farligt är det? Hans Kronberg Johanna Leback Hr 2003-03-18/ Tjära i asfaltbeläggningar I förordning (2002:613) om ändring i avfallsförordningen (2001:1063) har avfallskod 17 03 01 Bitumenblandningar som innehåller stenkolstjära blivit klassade som farligt avfall Hr 2003-03-18/ Tjära i asfaltbeläggninga De avfallskoder som anges i listan är förslag till koder. Den kod som ska anges beror på avfallets ursprung och egenskaper. Listan innehåller ett antal frågetecken för avfallsslag där hanteringen är osäker eller avfallet har två olika koder, där den ena anger att det är farligt avfall Anteckningspapper. Tidningar. Asbest (1), max 1st bärkasse. Återbruket - Farligt avfall, förvaras i sluten behållare och ska vara märkt. Asfalt, små mängder. Återbruket - Tegel, kakel och betong/Fyllnadsmassor. Aska. Återbruket - Tegel, kakel och betong/Fyllnadsmassor. Töm ur hink/påse för att undvika glödbrand Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Avfallstyperna är indelade i kapitel (tvåsiffrig kod) och underkapitel (fyrsiffrig kod). Olika slags avfall som uppkommer vid en och samma anläggning kan behöva identifieras i olika avfallstyper

Avfallsförordning (2011:927) Svensk författningssamling

 1. Farligt avfall Avfall som i bilaga 4 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*) eller som enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 § i avfallsförordningen ska anses vara farligt avfall. Förbränning Termisk behandling av avfall. Vanligen utvinns energi ur avfallet i samband med förbränning
 2. • Jord- och schaktmassor (avfallskod 17 05 04, 20 02 02 och 19 13 02) • Asfalt (avfallskod 17 03 02) • Betong (avfallskod 17 01 01) Anmälan . Anmälan ska göras till ansvarig på NCC Industry AB innan massorna förs in. Den som ger upphov till massorna ska göra den första karaktäriserin gen av avfallet och fylla i blanketten
 3. vägar under ny asfalt, avfallskod 17 03 02. Klass 3 300-1000 Begränsad användning i förstärknings- och bärlager i vägar under ny asfalt, men ej inom känsliga områden, och alltid i samråd med lokal tillsynsmyndighet, avfallskod 17 03 02. +Farligt avfall, avfallskod 17 03 01*. Klass 4 > 1000 *Farligt avfall, avfallskod 17 03 01*
 4. Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Inför den kommande klimatpolitiska handlingsplanen har regeringen inlett arbetet för att ta fram förslag till styrmedel och andra åtgärder som kan bidra till näringslivets klimatomställning
 5. Därför måste det krossade materialet delas upp i olika fraktioner; filler, 0-2 mm, 2-4 mm, 4-8 mm osv. Ju fler fraktioner som används vid tillverkningen av asfalt, desto lättare blir det att åstadkomma en viss önskad kornkurva med små avvikelser
 6. asfalt Typ av jord, betong, sand, aska eller asfalt Ange avfallskod Avfallskod (enligt avfallsförordningen SFS 2011:927 ) 4. Metall förorenat jord/betong /sand/aska < KM > KM< > MKM < FA > FA Annan: Ange förorenings 5. Oljeförorenat jord/betong/ sand < 1000 ppm > 1000 pm (FA) 6. Betong Innehåller armering Krossat Stora block Annan: 7
 7. Ange avfallskod (EWC-kod) Avfall från Villaträdgårdar har alltid avfallskod 200202. Europeiska avfallskatalogen (EWC) kategoriserar avfall efter ursprung och vilken process som skapade avfallet

Brännbart avfall är avfall som inte är farligt avfall och som rimligen inte går att återvinna på annat sätt än genom energiutvinning. Vanligtvis är dessa material Papper, Trä & Plast (EJ PVC)

Beskrivning av lagringsplatsen inne/ute (närhet golvbrunnar inne, dagvattenbrunnar ute, golvyta betong/asfalt, Typ av avfall eller farligt avfall som mellanlagras . Avfallskod. 1) Typ av avfall. 2) Max mängd. 3) (kg) Beskrivning av förvaringen. 4) 1) Sex-siffrig kod enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927). 2 Grundläggande karakterisering Ur NFS 2004:10 4 § Avfall som deponeras skall ha genomgått en grundläggande karakterisering. Avfallsproducenten skall se till att den grundläggande karakteriseringen görs och att uppgifterna i dokumentationen är korrekta ASFALT MED PAH-16 UNDER 70 MG/KG (Beläggning gjord efter 1973) Avfallskod 17030

ASFALT 1. KUND Fakturakund Organisationsnummer Adress, postnummer och ort Kontaktperson Telefon E-post Fakturamärkning NSR:s noteringar Deklarationsnummer Datum Signatur 2. MASSORNAS URSPRUNG Adress eller fastighet 4. TRANSPORTÖR Företag Kontaktperson Telefon VAR GOD TEXTA! KOM IHÅG ATT SKRIVA UNDER BLANKETTEN! 5. FÖRORENINGSINNEHÅLL Föroreningshalt EWC koder 2016-02-22 EWC kod Text Behandling Deponi 11 01 Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex

Avfallskoder farligt avfall - eem

asfalt som är avfall: uppbruten eller uppfrästasfalt som enligt bilaga 4 till avfallsförordningen förtecknas med avfallskod 17 03 02. Se Definitioner § 3 i förslag till förordning Allmänna regler Förslag 10 FortsBilaga 2 Säkerställande av avfallets kvalite Avfallsblankett. Här fyller du i grundläggande karaktärisering av avfall. Denna blankett skall vara godkänd av Veidekkes anläggningspersonal innan införsel av avfall. Ange anläggning: *. Björklinge Gillingekrossen Hagby ängar Hakungekrossen Landvetterkrossen Lidingö Nibble Snebro Nässelbacken Stäket Snåkered Asfalt 1 kg PP-hink 0,3 kg Ange avfallskod för den levererade varan Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja Nej Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en. Exempel på avfallskoder: 14 06 01*, 14 06 01*, 14 06 02*, 14 06 03*, 14 06 04*, 14 06 05* AVFALL FÖR ÅTERANVÄNDNING Är när att ett föremål eller ämne används igen för samma eller ASFALT I vägbeläggningar kan det förekomma asfalt som innehåller stenkolstjära

 1. Ej från förorenat område! Avfallskod 17 05 04. Behöver ej provas SCHAKTADE MASSOR FRÅN TRÄDGÅRDS-/PARKOMRÅDEN Ej från förorenat område! Avfallskod 20 02 02. Behöver ej provas. ASFALT MED PAH-16 UNDER 70 MG/KG (Beläggning gjord efter 1973) Avfallskod 17 03 02. Behöver ej provas. Övrigt/kommentar
 2. Rekommenderad avfallskod: 16 05 04 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen AVSNITT 14: Transportinformation Där ej annat angivits gäller informationen för samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjötransport) och ICAO (IATA) (flygtransport)
 3. Asfalt, 0-70 ppm PAH Asfalt, 71-299 ppm PAH Asfalt, 300-999 ppm PAH Asfalt, över 300 ppm PAH, FA Asfalt, över 1 000 ppm PAH, FA Asfalt, 0-70 ppm PAH, fräst. Asfalt, 71-299 ppm PAH, fräst Asfalt, 300-999 ppm PAH, fräst Föreslagna avfallskoder Föreslagen avfallskod Brandsläckare Brandsläckare, halon Huvudgrupp (ENG) Huvudgrupp (SV) BEAST- Artikelnumme
 4. Sexsiffrig avfallskod: Beskrivning Antal/volym: 170605*Byggmaterial som innehåller asbest 170204*Tryckimpregnerat trä 170301*Asfalt : Title: Transportdokument för farligt avfall Created Date

☐ Jord ☐ Lera ☐ Betong ☐ Tegel ☐ Asfalt ☐ Tvättränneslam ☐ Gatubrunnslam ☐ Annat: 6 Avfallets klassificering Avfallskod: ☐ Farligt avfall ☐ Icke farligt avfall 7 Ange process som givit upphov till avfalle asfalt och massabeläggning. I syfte att underlätta digital hantering av resurserna har de givits en enkel kodning. Avfallskod, inbyggd EnvirWasteManagementCodeBuilt miljöegenskap för inbyggd vara som anger kod enligt Avfallsförordningen för omhändertagande vid avvecklin Avfallskoderna är indelade i kapitel. Vid valet av avfallskod ska den som klassificerar avfallet. bedöma om avfallet har någon farlig egenskap på det sätt som anges i 11 b §, identifiera den källa som gett upphov till avfallet och välja en lämplig avfallskod i kapitel 01-12 eller 17-20 som inte slutar på 99

Sorteringslista A-Ö VafabMilj

Avfallskod Materialslag . 17 01 01 Betong 17 01 02 Tegel 17 02 01 Trä 17 03 02 Asfalt utan stenkolstjära 17 05 04 Jord och sten . Länsstyrelsen i Stockholms län. har motsatt. sig . ändring av . mark Blankett skall vara godkänd av anläggningspersonal innan införsel. Gällande mottagningskrav för respektive av våra anläggningar finns angivna på bilaga: Anläggningsspecifika krav vid införsel av avfall. 1. Uppgifter om avfallslämnare, transportör och mängd. Avfallslämnare: Org. Nr. Kontaktperson: Telefon: Epost: Transportör: Telefon:. Avfallskod Materialslag Slutdestination 03 01 05 Trä, spån, spill Förbränning 17 02 01 Trä Förbränning 17 03 01 Bitumenblandningar Anläggning/bygg 17 05 04 Jord och sten Anläggning/bygg Avfallskod Materialslag 17 01 01 Betong 17 01 02 Tegel 17 01 03 Klinker och keramik 17 01 07 Blandningar av betong, tegel och kerami

Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning April 2019. Bilaga 10. Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning . Anvisningar redovisas på detta sätt. Kan raderas då planen fylls i Identifiera rätt avfallskod (EWC-kod) (pdf, 17.8 kB) Som hjälp till deklarationen har även en lathund tagits fram. Där det är nödvändigt har hänvisningar till gällande lagstiftning givits. Vår rekommendation är att avfallsansvarig vid avfallsproducerande verksamhet fördjupar sig i hänvisad lagstiftning används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt. Ragn-Sells Däckåtervinning AB är både tillverkare och leverantör av gummigranulat. Material: Fin . Storlek: 0-1,2 mm . Användningsområde: Bl a tyst asfalt. Revision: 2019-04-15 . Ursprung: SBR (Styren-Butadien Gummi). Avfallskod (EWC kod) 19 12 04 - Plast och gummi. Användning återvinning av avfall som utgörs av asfalt 48 7.3 Användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål 50 7.3.1 Användning av icke-förorenad jord och annat naturligt material på den plats där grävningen utfördes 50 7.3.2 Återvinning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål 5 Ange avfallskod för den levererade varan 08 01 11 Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja Nej Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter

Avfallsförordning (2020:614) Svensk författningssamling

 1. hanteras enligt avfallskod nr. 170302 (asfalt, tjärfri). Anmärkning Detta informationsblad ersätter all tidigare information om denna produkt. Den tidi-gare informationen gäller således inte längre. Uppgifterna har sammanställts enligt senaste användningstekniska rön. Beakta doc
 2. Avfallskod enligt avfallsförordningen (SFS 2011:927) Klassas avfallet som farligt? Ja Nej Var kan avfallet deponeras? Deponi för farligt avfall Deponi för icke farligt avfall Avfallet kräver behandling innan deponering Eventuella säkerhetsåtgärder vid hantering av avfallet Genereras avfallet regelbundet? Ja (fyll även i tilläggsblankett
 3. Beskrivning av massor som ska läggas upp, avfallskod, farlighet, urlakning Innehållet i massorna måste definieras exempelvis genom provtagning som biläggs ansökan. Definiering motsvarande karakterisering krävs för alla massor. Krav på provtagning om misstanke finns att massorna kan vara förorenade. Karta över område
 4. Tabell 1. Riktvärden avseende PAH-innehåll i asfalt samt rekommenderade hanteringssätt (Vägverket, 2004) Riktvärde Hanteringssätt < 70 mg//kg 16-PAH Asfalten betraktas som fri från stenkolstjära och kan återanvändas fritt både som slitlager och bärlager, avfallskod 17 03 02. 70-300 mg/kg 16-PA
 5. Det inerta avfallet som får tas emot för deponering ingår i följande avfallskoder, enligt Avfallsförordningen (2011:927): Avfallskod Materialslag enligt avfallsförordningen 17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen Asfalt tas emot som har halter understigande 50 ppm PAH

Miljöteknisk markundersökning - Stockhol

 1. Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Det är restprodukter i allmänhet, som människor använt eller åstadkommit och som de inte längre behöver. Avfall kan klassificeras i olika typer, såsom inhemska, industriella, inerta, icke-farliga, farliga och biologiskt nedbrytbara etc. [1] Enligt gällande EU-lagstiftning definieras begreppet avfall.
 2. Jord Lera Asfalt Heterogent enl. punkt 3 Slam Sediment Sten Avfallskod Karakterisering Begränsningar 10 11 03 Glasfiberavfall Endast utan organiska bindmedel 15 01 07 Glasförpackningar 17 01 01 Betong Endast sorterat och utvalt bygg- och rivningsavfal
 3. Ange avfallskod för den levererade varan Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja Nej Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter
 4. Avfallskod Materialslag enligt avfallsförordningen 17 05 04 Jord och sten som inte innehåller farliga ämnen 20 02 02 Jord och sten 17 01 01 Betong 17 01 02 Tegel 17 03 02 Asfalt Asfalt tas endast emot för att utgöra körytor. Halterna ska understiga 50 ppm PAH. 4
 5. Asfalt- och tätningsmassor Ny deklaration Ändrad deklaration Vid ändrad deklaration Är varan förändrad? Ändringen avser Mer utförlig info får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. Ange avfallskod för den inbyggda varan

Avfallskoder finns i Avfallsförordningen bilaga 3. Hur ska avfallet transporteras (styckegods- container- flak- eller tanktransport) Har verksamheten förare med ADR-förarintyg. Har företaget registrerad säkerhetsrådgivare hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap Asfalt 300g/m2 Polypropylen 100g/m2 Polyester 100g/m2 Annat 50g/m2 Ange . återvunna material . som använts vid får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. Ange avfallskod för den inbyggda varan Är den.

Branschorganisation för avfallshantering Avfall Sverig

Företagsnamn Skanska Asfalt och Betong AB Organisationsnr/DUNS-nr 556793-1638 Adress 851 78 Sundsvall Telefon Kontaktperson Johan Hedman får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. Ange avfallskod för den inbyggda varan 17 01 01 Är de Avfallskod* Benämning Ange på vilka deponier avfallet kan deponeras* 6 Säkerhetsåtgärder vid deponering Asfalt Sten Hetrogent enligt beskrivning punkt 3 Övrigt fast granulärt Om övrigt, ange:_____ Övrigt fast monolitiskt Avfallet kan återvinnas eller.

material i en deponitäckning men även vid vägbyggnad som bärlager eller ballast i asfalt. 4 KRAV OCH DESIGN FÖR DEPONISLUTTÄCKNING En sluttäckning på en avfallsdeponi måste följa vissa regler och krav. Grundläggande krav redovisas i deponeringsförordningen (SFS 2001:512) och mera utförliga rekommendatione

Typ av avfall Avfallskod Mängd/år Bilaga bifogas ja nej Vad avses att göras med avfallet efter mellanlagring Utsläpp Dagvatten avleds till Reningsmetod för vatten Rening saknas Rening sker genom Buller Ljud alstrare/Typ av ljud Damning förhindras geno Asfalt varav Bitumen, oxiderad 100% Asfalt totalt 12,28 % CAS 64742-93-4 Ej tillämpligt Se säkerhets- datablad . Ange avfallskod för den inbyggda varan Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall? Ja Nej Övriga upplysningar: 11. ning av avfall som utgörs av asfalt (avfallskoden 17 03 02 bitumen-blandningar utan stenkolstjära) upp till rimlig omfattning på verksam-heten. • Aerob biologisk behandling upp till rimlig omfattning på verksamheten. • Anläggningar för förbränning av biomassaavfall med en totalt installe-rad tillförd effekt upp till 1 MW Gammal krossad asfalt kommer att tervinnas, 0-50% beroende p massasort. I asfaltsverket kommer s.k. eco-asfalt att framställas, med tillhrande avfallskoder i enlighet med avfallsfrordningen (2011:927) samt froreningsgrad, redovisas i Tabell 2. Den typ av Avfallskod Materialslag Mottagningskra

8 Proportionering - Asfaltboke

Fräst asfalt är att anse som avfall (avfallskod 17 03 01* eller 17 03 02 enligt avfallsförordningen 2011:927) och kan innehålla föroreningar som bl.a. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), tungmetaller (ex. bly, zink, kadmium) samt alifatiska och aromatiska kolväten (petroleumprodukter). Vi Ragn-Sells Däckåtervinning AB . Fin gummigranulat 0-1,2 mm . Ett av de viktigaste materialen som återvinns ur uttjänta däck är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt Ψ = dimensionslös avrinningskoefficient. Om underlaget är asfalt eller betong kan avrinningskoefficienten sättas till 1. Om ytan är under tak sätts avrinningskoefficienten till 0,5. i = regnintensiteten i l/s x ha. Använd 10-årsregn med varaktighet 10 minuter: 228 l/s x ha (228 liter per sekund multiplicerat med ha) Observera att Åkersberga LBC endast tar emot asfalt som inte innehåller stenkolstjära (avfallskod 17 03 02) Ja Nej Vet ej Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (c-f) skall en miljöteknisk bedömning eller annan förklaring bifogas som bekräftar at 12AF3 Förorenade massor och tjärasfalt. 12AF4 Avfall och farligt avfall. 12AF5 Buller från byggarbetsplatser. 12AF6 Vattenskyddsområde. 12AG Offentlig konst. 12AH Fornlämningar. 12AJ Granskning. 12AJ1 Drift- och underhållsgranskning. 12AJ2 Utformnings- och konstruktionsgranskning

ASFALT CAS nr: 8052-42-4 EG nr: 232-490-9 1 - 5 % Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b 170302 Exempelvis asfalt Jord (även uppgrävda från förorenade områden), sten och muddermassor 170504 Schaktmassor från rena och lindrigt förorenade jordar. Om massorna misstänks vara förorenade ska de föranmä-las tillsammans med redovis-ning av analysresultat över föroreningar. Byggmaterial som innehåller asbest 170605* Exempelvis eterni Lämplig avfallskod kod är t.ex. 17 09 04 Annat blandat bygg- och rivningsavfall. Förpackningen är ej farligt avfall. 14. TRANSPORTINFORMATION Produkten är ej reglerad som farligt gods. ADR/RID 14.1 UN-nummer 14.2 Officiell transportbenämning 14.3 Faroklass för transport 14.4 För-packningsgrupp 14.5 Miljöfaror Andra upplysninga POTMIX ASPHALT PRIMER (spray) UTFÄRDANDEDATUM: 2015-01-27 2 Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB. Avfallskod 14 06 03* Tomma förpackningar: Avfallskod 15 01 04 14.TRANSPORTINFORMATION. Generell Aerosoler får transporteras på väg (ADR) som begränsad mängd (1l) o

Lämna avfall till deponi Renov

Avfallskoder samt material som kommer att mottas. Avfallsförordningen (2011:927). Avfallsslag Avfallskod Betongavfall 17 01 01 Tegel 17 01 02 Klinker och keramik 17 01 03 Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik än det som anges i 17 01 06 17 01 07 Asfalt 17 03 02 Schaktmassor 17 05 04 Jord och sten 20 02 0 Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (SFS 2011:927), bilaga 2. Där listas branschspecifika avfallsslag numrerade med avfallskoder. EXEMPEL PÅ VAR FARLIGT AVFALL KAN FINNAS Tak. Eternittak innehåller farliga asbestsfibrer som frigörs då de går sönder. Mellan- och undertak kan också innehålla farligt avfall. Vägga Börja med att klassificera avfallet med avfallskod enligt avfallsförordningen (2001:1063) bilaga 2. Här finns en relativt utförlig anvisning av hur man går till väga. Om avfallskoden är försedd med asterisk '*' så innebär det att avfallet klassificeras som farligt avfall. I sådant fal

Avfallskod (EWC kod) 19 12 04 - Plast och gummi. Användning: Erforderliga tillstånd kan krävas för att hantera granulatet och anmälan eller tillståndsansökan kan krävas för användningen. Kundtjänst (SE) +46 (0)10 -723 60 00 . Kundesenter (NO) +47 815 33 212 ragnsellstyrerecycling.com . Förpackning: Storsäck + Pall med 1070 kg ± 5 Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Branden uppstod i en container med avfall från sprängämnestillverkning och hotade under flera timmar att sprida sig till det stora lager av sprängämnen som finns inom företaget Forcits område varje transport. Dokumentet skall innehålla uppgift om avfallskod, mängd, transportör, mottagare och avsändare. För samtliga transporter av restprodukter och avfall skall transportören tillse att mottagningskvittens erhålles från mottagaren. Borttransport av förorenade massor ska ske med fordon med täta och täckta flak (observera att asfalt inte är en hård yta) och skydd mot nederbörd alternativt täta behållare). Märkning av emballage Emballage för spillolja, färgavfall och dylikt skall märkas med för ändamålet avsedd etikett och avfallskod (EWC-kod) i enlighet med Avfallsförordningen. Transport av farligt avfall vilket uppkommit i den egna.

Ange avfallskod för den levererade varan 160304 Är den levererade varan klassad som farligt avfall? Ja Nej Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter asfalt eller stenläggning. Den kan även förläggas i en finsats ovanpå en betongplatta eller fästas mot armering för direkt ingjutning. Normal förläggning är ca 30-70 mm under färdig yta. Övriga upplysningar Klassificeringar ETIM €› BK04 €›-24099 - Uppvärmning övrigt BSAB €› UNSPSC €› Leverantörsuppgifter Företagsnamn Ebeco A Samarbetspartner inom återvinning Med fokus på miljö och ekonomi tar vi ett helhetsgrepp om er återvinning och avfallshantering. Utifrån vårt perspektiv är restmaterial en viktig resurs och råvara, och med er som resursgivare gör vi tillsammans stor skillnad för en hållbar framtid med cirkulär ekonomi 2. Ytan för lagring av asfalt är tät och utloppet förses med oljeavskiljare. Ingen asfalt lagras. 3. Lakvattnet från ytan med krossat rivningsavfall avleds via en sedimenteringsdamm till recipient. Rådet uppfylls. 4. De allmänna hänsynsreglerna enligt MB kap 2 ska beaktas . Se avsnitt 3 nedan

vid rivning och renovering - SB

karakteriseras som jord och sten med avfallskod 17 05 04 med följande begränsningar; inte 6 matjord och torv och inte heller jord och sten från förorenade områden Asfalt som innehåller stenkolstjära (äldre än år 1975) Elektrisk och elektronisk utrustning som innehåller andra farliga komponenter (t.ex. kvicksilver) SF6 gas (påfylld i befintlig utrustning) Farligt avfall Farligt avfall, forts. Tillförd mängd ämnen Bränsleförbrukning Bilaga 2 Asfalt, oxiderad 100 265-196-4 . Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2 Övriga upplysningar: Om varans kemiska får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter Rekommenderad avfallskod: 17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01. Återvinning av produkten Denna produkt kan återvinnas; Kontakta leverantören för vidare information. Säkerhetsdatablad för KALLASFALT / PRIMER. Edition 2014-04-01 blad 5(8

BRÄNNBART AVFALL, grovt - Ragn-Sell

Maskiner, maskintillbehör och Avfallskoder . Version 2.9 2017-12-11 2 SID 23 TILLÄGG ARTIKEL POS 7-10 NR 0346 = RUNDFALK ASFALT . Version 2.9 2017-12-11 5 . Version 2.9 2017-12-11 6 ARTIKELREGISTER LASTBIL ANLÄGGNING POSTITION I REGISTER 1 BILTYP 1XXXXXXXXX 1 = LASTBI Om underlaget är asfalt eller betong kan avrinningskoefficienten sättas till 1. Om ytan är under tak sätts avrinningskoefficienten till 0,5. i = Regnintensiteten i l/s x avser eller är skyldig att göra sig av med. Allt avfall klassas med en särskild avfallskod som finns i avfallsförordningen, bilaga 4

DKLB

2 (4) Anmälan om mellanlagring av avfall . 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) samt 10-11 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) Mer än 10 ton men max 10 000 ton vid något enskilt tillfälle Massorna får inte innehålla föroreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analysprotokoll ska bifogas (se även under punktlistan högst upp). Avfallskoden är 170503

Att inkomma med följande uppgifter för de schaktmassor och asfalt som grävts upp vid tidigare markarbeten och som förvaras på fastigheten, till Massorna är att betrakta som avfall och behöver klassas med avfallskod enligt avfallsförordningens (2011:927) bilaga 4 o Avfallstyp och avfallskod, enligt bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614). o Förväntad mängd per år. o Vem som transporterar bort det. o Vem som tar emot det. Beskriv hur icke-farligt avfall hanteras och förvaras. 2. Ange det icke-farliga avfall som uppkommer i verksamheten. Ange uppgifterna för varje avfallstyp betong, asfalt eller motsvarande materialslag. 90.131 Tillståndsplikt B 29 kap 34§ Gäller för att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Återvinning av överskottsmassor för anläggningsändamål anläggningen. Typ anges genom avfallskod + namn. Mängderna beräknas till ett aktuellt lagersaldo. Ursprung/leverantör av avfallet. Uppgifter om provtagningsresultat av massor som inte provtagits innan transport till anläggning eller på annat tillförlitligt sätt bedöms som ren returasfalt, tjärasfalt eller tjäravfallsmassor

SBS-modifierad Asfalt Ämne Ämne på kandidatlistan Ämne med utfasningsegenskaper Koncentrationsintervall 40<=x<=60 EG CAS Alternativ beteckning Kommentar H-fraser Exponeringsvägar/organ. Avfallskod för den levererade varan när den blir avfall 170904. Tjärhaltig asfalt uppfyller inte kriterier för att klassas som inert avfall enligt förordning 3 a § (2001:512) om deponering av (NFS 2004:10) som enbart består av och karakteriseras som jord och sten med avfallskod 17 05 04 med följande begränsningar; inte . 6 matjord och torv och inte heller jord och sten från förorenade områden Typ och beskrivning av verksamheten Avstånd till lekplats/odling, vattendrag samt beskrivning av marken (asfalt, gräs) Bilaga bifogas Ja Nej SNI:kod Avfall Typ av avfall Avfallskod Mängd/å Ragn-Sells Däckåtervinning AB . Grov gummigranulat 2,5-4,0 mm . Ett av de viktigaste materialen som återvinns ur uttjänta däck är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt

 • Spinnenkostüm für große Hunde.
 • Berkley School District phone number.
 • Efva Attling solglasögon dam.
 • Bewerbungsfrist Ausbildung 2020 Erzieher.
 • Heilkräuter Bilder.
 • Halveringstid Alvedon.
 • Mustang Zundapp.
 • Soziale Arbeit Büro.
 • Tips inför resa till Japan.
 • GMT rose gold.
 • Lamino fåtölj svart.
 • Virkesstämplar.
 • Subaru Outback Diesel Erfahrungen.
 • G36 Bundeswehr.
 • Doozers Fraggle Rock.
 • Filter IVT 490.
 • Nudge: improving decisions about health, Wealth, and Happiness audiobook.
 • Västafrikansk trumma.
 • Arbetsgivarintyg Botkyrka kommun.
 • Schauspiel Lippstadt.
 • Valbo köpcentrum.
 • Beate Zschäpe heute.
 • Hufschmied Kreis Unna.
 • Självklar sanning synonym.
 • Mjuk kaka med bikarbonat.
 • Tanzen Karlsruhe Erwachsene.
 • Målvaktstränare fotboll Skåne.
 • Honda ATV plog.
 • It Wiki.
 • Full HD eller 4K.
 • Aegis Living Seattle.
 • Stänkskydd emalj.
 • Gedser Rostock köer.
 • Vad är en förman.
 • Recover deleted photos iPhone.
 • Café Central Uni Bremen.
 • Gel permeation chromatography is also called as.
 • Is Cougar Town on Now TV.
 • Tvättbjörn ungar.
 • Roger Glover.
 • Fördelar med pennan.