Home

Ammoniumsulfat säkerhetsdatablad

Utfärdandedatum: 2014-04-23 Produktnamn: AMMONIUMSULFAT 1(9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AMMONIUMSULFAT REACH-reg.nr: 01-2119455044-46 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Användning Säkerhetsdatablad. Avfallsförordning, SFS 2011:927. Nej 2 Martin Åkerberg Nationella föreskrifter Referenser (lagar/förordningar) En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Version Utarbetat av Ammoniumsulfat - Version 2 Sida 9 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Publisher (EcoOnline) Omarbetad 06.03.202 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) 1907/2006 HANDELSNAMN: AMMONIUMSULFAT Sida 4 (18) Utgivningsdatum: 2010-07-07 Omarbetning: 2017-05-09 Dokument-id/Version: 183680/4.0 ge upphov till ohälsa, se avsnitt 8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd. 6.2 Miljöskyddsåtgärde SÄKERHETSDATABLAD Enligt 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2016-03-29 Ersätter blad utfärdat 2013-10-02 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ammoniumsulfat 445g/

Säkerhetsdatablad - Explizi

SÄKERHETSDATABLA

Säkerhetsdatablad Om du är i behov av säkerhetsdatablad var god kontakta oss via nedanstående formulär, alternativt via telefon 0155-256000. Your e-mail address Beskrivning: Ammoniumsulfat ≥99.0%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™ Säkerhetsdatablad ,3512-25EA,3512-88EA,3512-28EA,3512-12EA,3512-06EA,3512-65E

Namnet på ämnet Ammoniumsulfat Produktnummer 3746 Registeringsnummer (REACH) 01-2119455044-46-xxxx EG-nummer 231-984-1 CAS nummer 7783-20-2 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar: laboratoriekemikalie laboratorie- och analysverksamhe Utfärdandedatum: 2014-03-31 Produktnamn: ALUMINIUMSULFAT ALG 1(9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: ALUMINIUMSULFAT ALG REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Användning

Vad är Ammoniumsulfat Det används primärt som gödselmedel för alkaliska jordar då det kan sänka pH-nivån i jorden och samtidigt bidra med det kväve som krävs för tillväxt av växter. Som livsmedelstillsats används det som en surhetsreglerare i mjöl och bröd BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 Datum / omarbetad den: 2013/12/16 Version: 9.1 Produkt: SIGNUM (ID Nr. 30266621/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 18.12.2013 ammoniumsulfat halt (W/W): < 15 % CAS-nummer: 7783-20-2 EG-nummer: 231-984-1 REACH registreringsnummer: 01-2119455044-46 Silica gel, precipitated, crystalline fre tillhandahåller säkerhetsdatablad Steinbach VertriebsgmbH Aistinger Straße 2 4311 Schwertberg Österrike Telefon: +43 7262 61431 0 e-Mail: info@steinbach.at e-Mail (kompetent person): sdb@steinbach.at 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Land Namn Postnummer/ort Telefon Öppettider Sverige Giftinformationscentralen 17176 Stockholm +46 08 331 231 (24h Säkerhetsdatablad. Om du är i behov av säkerhetsdatablad var god kontakta oss via nedanstående formulär, alternativt via telefon 0155-256000. Paddex och Hyttsten har samma kemiska egenskaper

Säkerhetsdatablad Revision 1:1 Giltigt från 16-02-06 Sida 3 av 8 Pulver Gloria-Glorex Artikelnummer Fil: G:\Kvalitet miljö\Säkerhetsdatablad\Pulver\SDS Gloria Glorex.doc Fil sds gloria glorex.doc Utskriftsdatum 16-02-06 7 Hantering och lagring 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Läs och följ tillverkarens anvisningar Vad är Aluminiumsulfat. Aluminiumsulfat är en kemikalie som oftast används för vattenrening, pH-reglering av trädgårdsjord och avloppsvattenrening. Inom sjukvården används det främst som koaguleringsmedel för små skärsår och skrubbsår och det används även i deodoranter. Synonymer: Aluminiumsalt, Alum, E520 Ammoniumjärnsulfat är ett dubbelsalt av järnsulfat och ammoniumsulfat med formeln (NH 4) 2 Fe(SO 4) 2. Saltet kallas även Mohrs salt efter den tyske kemisten Karl Friedrich Mohr. Egenskaper. Ammoniumjärnsulfat föredras ofta framför järn(II)sulfat eftersom det är mer motståndskraftigt mot oxidation SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Revisionsdatum 2019-05-15 Ersätter blad utfärdat 2018-04-24 Versionsnummer 3.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbetecknin

Ammoniumsulfat Lämpligt för gödselmedel wibax

 1. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Ändringsdatum 2019-09-30 Ersätter blad utfärdat 2018-02-01 Revisionsdatum 2018-02-01 Versionsnummer 2.1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företage
 2. iumsulfat (90 - 100 % ) R-FRASER Nr. R-frastext R36/38 Irriterar ögonen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. S-FRASE
 3. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-02-14 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Alun CAS nr 10043-01-3 EG nr 233-135
 4. BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 Datum / omarbetad den: 2014/08/15 Version: 5.0 Produkt: CANTUS (ID Nr. 30174304/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 16.08.2014 Luktgräns: Bestäms inte på grund av potentiell hälsorisk vid inandning. pH-värde: ca. 5 - 7 (10 g/l, 20 °C) smältområde: ca. 142,8 - 143,8 °
 5. BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2016/02/24 Version: 13.0 Produkt: CANDIT® (ID Nr. 58484954/SDS_CPA_SE/SV ) tryckdatum 25.02.2016 Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351, H410, EUH40
 6. säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts
 7. Säkerhetsdatablad sida: 1/15 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 Datum / omarbetad den: 2013/12/16 Version: 12.0 Produkt: CANDIT® (ID Nr. 58484954/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 18.12.2013 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning CANDIT® Produktregistreringsnummer: 364489-

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Artikelnummer 101217 Produktnamn Ammoniumsulfat pro analysi EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur Sida 4 av 10 The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd 8.1 Kontrollparametra Ammoniumsulfat anses inte vara ett reproduktionstoxiskt ämne vid icke-maternellt toxiska dosnivåer. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SENCOR WG 70 7/1 Ammoniumsulfat CAS-nr.: 7783-20-2 EG-nr.: 231-984-1 Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 01.09.2008 Kvalitetssäkring av informationen Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige ABC Brandsläckare Sida 6 av 7

SÄKERHETSDATABLAD Datum: 2006-12-06 1. IDENTIFIERING AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET beståndsdelarna ammoniumsulfat och difosforpentoxid sönderdelas/oxiderar och producerar giftiga gaser. Några större skadliga hälsoeffekter vid inandning förväntas inte under normal Du är här: Våra produkter > Växtodling > Växtnäring > N/NS > Ammoniumsulfat. Säkerhetsdatablad. Beställ via kundtjänst. Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18. Beställ foder via Internet. Logga in och beställ foder under Mina sidor Ammoniumsulfat NS 21-24 25kg: Produktbeskrivning: Svavel- och kvävegödselmedel baserat på ammoniumsulfat. Granulerad. Egenskaper: Innehåll: Mängd: Totalkväve, % 21: Svavel, % 24: Externa länkar. Säkerhetsdatablad. Beställ via kundtjänst. Beställ via kundtjänst 0771-111 222 vardagar kl 7-18. Beställ foder via Internet. Logga in och.

Säkerhetsdata - Mero

Ammoniumsulfat Är du intresserad kan du ringa 042 - 29 20 05 eller maila info@lmiab. com för att få veta mer. Telefonnummer: 042 - 29 20 05 Mail: info@lmiab.co Köp skräddarsydda koncentrationer och paket av Ammoniumpersulfat från Brenntag, din pålitliga leverantör i Sverige. Snabb leverans, MSDS, citat och pro

Ammonium sulphate VW

Köpa Ammoniumsulfat i Sverige 7783-20-2 (NH4)2SO

SÄKERHETSDATABLAD Neutrex super AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning ammoniumsulfat 65 -75 % 7783 -20 -2 ammoniumdivätefosfat 20-25 % 7722-76-1 For fraser i fulltext se rubrik 16. 36562, FLG PG12PDY. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH Annex II) ECOFIX, DEL B SUBID : 000000010721 Version 3 Tryckdatum 20.06.2014 Reviderad datum 19.06.2014 SE 1/13 SV 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Handelsnamn : ECOFIX, DEL B REACH-registreringsnr SÄKERHETSDATABLAD Prestolit Ultra 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Prestolit Ultra Artikeltyp Brandsläckningsmedel Övrig information ämne 7783-20-2 Ammoniumsulfat 4. FÖRSTA HJÄLPEN Första hjälpen vid förtäring Skölj munnen med vatten och ge rikligt med vatten att dricka. Framkall säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts

Köp kemikalier online hos Barkmans Industri. Vi ger dig personlig service, leverans med budbil i hela Sverige. Vi har ett stort sortiment av kemikalier för både privatpersoner och företag. Handla hos din nya huvudleverantör idag Säkerhetsdatablad sida: 1/16 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2020/01/27 Version: 2.1 Datum föregående version: 2019.05.28 Föregående version: 2.0 Produkt: Attraxor (ID Nr. 30737762/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 04.03.202

Säkerhetsdatablad - SSA

Säkerhetsdatablad för produkter som släpps ut på den svenska marknaden. Säkerhetsdatabladet är översatt/anpassat från engelska till svenska 2008-10-27, redigerat 2008-11-18 från originalet 2006-06-28 samt redigerat 2009-01-18 från originalet 2008-11-17 Säkerhetsdatablad sida: 1/17 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2015/08/03 Version: 10.0 Produkt: SIGNUM (ID Nr. 30266621/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 18.08.2016 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning SIGNU

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum för utskrift: 18.03.2019 Versionsnummer 12 Omarbetad: 18.03.2019 48.1.40 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: Folkpool Super-Flock • Artikelnummer: 5007200 • CAS-nummer: 10043-01-3 • EG-nummer. SÄKERHETSDATABLAD Omarbetad: 2008-01-03 Internt nr: Ersätter datum: 2005-02-01 NITOR VECKOKLOR 3. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR Nr Ämnesnamn Reg.Nr. EG-nr CAS-nr Konc. Klassificering 1 triklorisocyanursyra 201-782-8 87-90-1 50 - 100 % Xn,O,N,R8 - R22 - R31 - R36/37 - R50/5 SÄKERHETSDATABLAD GRÄSMATTEGÖDSEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Version 1 Utgivningsdatum 9/11/2019 7:58:23 AM 1.1 Produktbeteckning Produktnamn GRÄSMATTEGÖDSEL Artikelnr. 140461 Innehåller: ---1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad sida: 1/17 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 Datum / omarbetad den: 2014/02/11 Version: 8.2 Produkt: ACROBAT® WG (ID Nr. 58525800/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 25.02.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning ACROBAT® W Aluminiumsulfat CAS-nr 10043-01-3 REACH Reg.-Nr. 01-2119531538-36-xxxx Eye Dam. 1 / H318 < 2,5 Fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Quattrotabs 200 g långsamt löslig Version nummer: GHS 2.0 Ersätter versionen från 16.11.2018 (GHS 1) Omarbetning: 22.02.201

Köpa Aluminiumsulfat i Sverige 10043-01-3 Al2(SO4)

 1. BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 Datum / omarbetad den: 2012/05/18 Version: 8.0 Produkt: SIGNUM (ID Nr. 30266621/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 16.07.2012 Inga särskilda åtgärder erfordras vid lagring och hantering enligt föreskrift. God luftväxling på lager och arbetsplats
 2. PODOCUR SV Kod : 0 30C 0 Säkerhetsdatablad i enlighet med EUdirektiv 1907/2006 VERSION 3.0.3 UPPDATERAD DEN : 07/11/11 TRYCKNINGSDAG : 23/12/11 222 FARLIGA EGENSKAPER Produkten anses som ett farligt preparat enligt direktiv 1999/45/CE
 3. st med stöd av vår forsknings- och utvecklingsverksamhet

Ammoniumjärn(II)sulfat - Wikipedi

Ammonium Sulfate Safety Data Sheet according to Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations Date of issue: 06/20/2013 Revision date: 12/06/2016 Supersedes: 06/20/2013 Version: 1. Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas INGÅENDE ÄMNE: ammoniumsulfat LC50, 96h, Fisk, (mg/l) 68 Art: Oncorhynchus gorbuscha EC50, 48h, Daphnia, (mg/l) 14 Art: D. magna IC50, 72h, Alger, (mg/l) 50 Fördelningskoefficient (log Pow) AVSNITT 13: Avfallshantering - 5,1 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Allmänt Produkten är ej farligt avfall SÄKERHETSDATABLAD Pulversläckare Pulversläckare - Version 1 Sida 1 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Beskrivning av blandningen Innehåller ABC-pulver (verksamt ämne ammoniumfosfat eller ammoniumsulfat) som inte är klassificerat som hälso-, brand- eller miljöfarligt SÄKERHETSDATABLAD Pulversläckare Pulversläckare Sida 1 av 9 Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) 1.4. Beskrivning av blandningen Innehåller ABC-pulver (verksamt ämne ammoniumfosfat eller ammoniumsulfat) som inte är klassificerat som hälso-, brand- eller miljöfarligt

EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. PBT/vPvB-bedömning ej utförd. Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar Ammoniumdivätefosfat CAS-nr.:7722-76-1 EG-nr.:231-764-5 REACH reg nr.: 01-2119488166-29 50 -60 % 6 Ammoniumsulfat CAS-nr.:7783-20-2 EG-nr.:231-984-1 REACH reg nr.: 01-2119455044-46 30 -40 % 6 Glimmer CAS-nr.:12001-26-2 < 5 % Andra anmärkningar Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. 2.3. Andra faror PBT / vPvB PBT/vPvB-bedömning ej utförd. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Ammoniumdivätefosfat CAS-nr.: 7722-76-1 80 - 90 ALG Aluminiumsulfat <0,1 % Drewfloc 475 (flockningsmedel) <0,1 % Målning och lack 0,5-2 % Övriga upplysningar: Säkerhetsdatablad för alla ingående ämnen finns. Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 12.01.2016 Version: 4.0 Produkt: CANDIT (ID Nr. 30274519/SDS_CPA_FI/SV) tryckdatum 14.04.2016 Smältpunkt: Ämnet/produkten är sönderdelbar, därför ej bestämbar. Kokpunkt: Produkten är icke-flyktig fast ämne. Flampunkt FerroGent Järnsulfat är ett effektfullt järntillskott till odlingar, grönytor, för vattenrening med mera. Järnsulfaten är fririnnande och lättlösligt i vatten

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/200

Finns säkerhetsdatablad för varan? Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering Märkning Ej aluminiumsulfat 90-100 % Kemira ALG totalt < 0,5% CAS 10043-01-3 GHS05 (frätande), Fara, H318 Se säkerhets- databla kväve och fosfor (ammoniumsulfat), vilket ytterligare förstärker förkol-ningsprocessen genom att absorbera syret runt isoleringen vid en • Säkerhetsdatablad • Svensk byggvarudeklaration BVD, Basta och SundaHus (produktklass B) • Emissionstest • FDV-dokumentation • Brandprovning enligt EN 13501-1 oc användning. Detta säkerhetsdatablad innehåller allmän information rörande kemikalien, specifika instruktioner och anvisningar framgår av produktens etikett och bruksanvisning. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Activ Pool ApS Ledreborg Allé 128K 4000 Roskilde Danmark Tel: +45 7022 685 Ammoniumsulfat NH 4 H 2 SO 4 7783-20-2 Silikoner 72319-10-9 Barium, järn, kalcium, kisel (spårämnen) Nitrogen (driv-gas) 7727-37-9 3. FARLIGA EGENSKAPER Vid eventuell kontakt med utströmmande släckmedel (pulver) kan sveda uppstå i öppna sår liksom i ögon och hals. Brandsläckaren är trycksatt till ca 15 bars övertryck. O

Ammoniumsulfat - Lantmänne

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör Företag Knauf Danogips GmbH Postnr/Ort 296 80 Åhus E-mail hakan.carlson@knaufdanogips.se Telefon 044-287826 Fax 044-287891 Kontaktperson Håkan Karlsson Nödtelefon Ring 112 - Begär Giftinformationscentralen Tillverkare Företag United States Gypsum Compan Säkerhetsdatablad. Köp online. Köp i butik. Sortimentet kan variera mellan butikerna. Kontakta butiken för att säkerställa att den produkt du söker finns tillgänglig. Beskrivning. FAQ. Beskrivning. FerroGent Granulat. FerroGent Granulat är ett granulerat järnsulfat för odlingar och grönytor SÄKERHETSDATABLAD Enligt 453/2010 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2015-05-28 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn NITOR VECKOKLOR Leverantörens produktnummer 226592, 226651, 22808

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum för utskrift: 14.04.2020 Omarbetad: 14.04.2020Versionsnummer 11 Handelsnamn:Alpacon 302 (Fortsättning från sida 4) 49.4.7 Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:100 °C · Flampunkt: Ej användbar. · Sönderfallstemperatur: Ej bestämd säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 12/2008 Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Ändrade avsnitt sedan föregående version: nytt format HJ ABC Super Pro Powder - TEA Serie Sida 6 av 7 Revisionsdatum 10.09.201

Ammoniumsulfat NS 21-2

SSAB, Swedish steel manufacturer of high-strength wear and structural steel. Hot and cold rolled, sheets, plates and coils, steel tubes and profiles, steel piles and more SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar 2015/830. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Ammoniumsulfat Produktnr. 7725, 0032, 0049 Ytterligare identifikation Kemiskt namn: AMMONIUM SULFATE Kemisk formel: H3N.1/2H2O4S INDEX-nr Finns säkerhetsdatablad för varan? Ej relevant Ja Nej Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk: Klassificering Märkning Ej Ammoniumsulfat ca. 8% 7783-20-2 - Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 2 Övriga upplysningar. Säkerhetsdatablad finns ej att tillgå. Produkten är inte klassificerad som farlig enligt (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) och innehåller inte farliga ämnen i halter över gränsen för när säkerhetsdatablad krävs enligt (EG) nr 1907/2006 (Reach) Gylle Fresh® är en produkt från Foder & Spannmål som tillsätts gödseln i pumpbrunnen eller i lagringsbehållaren för att sänka pH värdet och binda ammoniak. Ammoniaken binds som ammoniumsulfat och som ammoniumfosfat. Därmed bevaras kväveinnehållet i gödseln och luktolägenheterna minskar vid omrörning och spridning

användning. Detta säkerhetsdatablad innehåller allmän information rörande kemikalien, specifika instruktioner och anvisningar framgår av produktens etikett och bruksanvisning. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Swim & Fun Scandinavia ApS Fagerholtvej 12 4050 Skibby Danmark Tel: +45 7022685 aluminiumsulfat 17-18 % oorganiskt salt CAS nr 16828-12-9 Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3 resp , Aquatic Chronic 3; H315, H319, H335, H412 < 4% Säkerhetsdatablad för sniffe Pulver

Säkerhetsdatablad Enligt 453/2010/EC & 1272/2008/EC (CLP) Datum för utskrift: 10.05.2017 Versionsnummer 1.0 Omarbetad: 10.04.2017 Handelsnamn: TYTRO SA 530 (Fortsättning från sida 1) 44.3.3 P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador SÄKERHETSDATABLAD för Arena® och Supergramino Januari 2003 Hydro Agri AB, Box 516, 261 24 Landskrona, telefon 0418-761 00 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Utseende: Arena; vita eller grå korn. Supergramino; gröna korn Lukt: Luktlös Volymvikt: 800-1100 kg/m3 Löslighet i vatten vid 20° C: Löslig pH: >4,5 10 Säkerhetsdatablad sida: 1/16 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 med förekommande ändringar. Datum / omarbetad den: 2020/12/16 Version: 14.0 Datum föregående version: 24.02.2016 Föregående version: 13.0 Produkt: Candit® (ID Nr. 30274519/SDS_CPA_SE/SV) tryckdatum 17.12.202 Säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/EG (REACH), 2015/830/EU AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning:Multifunktionstablett Triklorisocyanursyra 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Relevant användning: Vattenbehandlingskemikali Säkerhetsdatablad enligt EG 1907/2006 (REACH) inklusive EG 453/2010 Filnamn: MULTIACTION TABLET 200 v3-0 Utgivningsdatum: 2014-03-06 Utfärdad av Lena-Marie Söderholm Ersätter SDB-blad: 2014-10-12 Säkerhetsdatabladsstatus: Godkänd. Sida 3 av 11 Omarbetad: 2016-02-10 4.2 De viktigaste symptom och effekter, både akuta och fördröjda

Grön Effekt är ett snabbverkande gräsmattegödsel från Granngården som täcker gräsets näringsbehov. Gräsgödslet ger snabbt en fräscht grön, tät och slitstark g Detta säkerhetsdatablad (SDB) är utfärdat av DGM Sverige AB, Våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad (tel 054-4001100). All information baseras på information från MSDS (engelsk utgåva) från Astral Pool, doc id 0346, daterat 2009-12-03, samt andra tillgängliga uppgifter vid klassificeringstillfället. Informationen i detta dokumen Säkerhetsdatablad 1. Namn på produkten och företaget Produktnamn: Viroc Företag: Viroc Portugal - Indústrias de Madeira e Cimento, S.A. EN 10, km 44,7 - Vale da Rosa 2914-519 Setúbal - Portugal Telefon: +351 265 739 320 Fax: +351 265 702 614 www.viroc.pt info@investwood.pt Svensk distributör: Fredricsons Trä AB 2. Farliga egenskape Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum för utskrift: 19.02.2019 Versionsnummer 11 Omarbetad: 19.02.2019 48.1.26 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget • 1.1 Produktbeteckning • Handelsnamn: Delphin MultiTab 200 g • Artikelnummer: 31850010, 31850100, 31850200, 3185030

SÄKERHETSDATABLAD LENA MJUK SENSITIVE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.11.2012 Revisionsdatum 20.03.2015 1.1. Reach ska säkerhetsdatablad uppdateras så snart ny information finns som kan påverka risk-hanteringsåtgärder eller ny information om faror. ammoniumsulfat. Pulverbrandsläckare skall enligt Svensk s tandard SS 3656 kontrolleras invändigt vart tionde år. Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31 Datum för utskrift: 18.03.2019 Versionsnummer 5 Omarbetad: 18.03.2019 Handelsnamn: Folkpool Flockningsmedel (Fortsättning från sida 1) 48.1.40 P280 Använd ögonskydd / ansiktsskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter Egenskaper. Ämnet förekommer vanligast som heptahydrat (FeSO 4 ·7H 2 O) med gröna kristaller. Genom att värma upp kristallerna över 70 °C så avgår det mesta av kristallvattnet och kvar blir monohydrat (FeSO 4 ·H 2 O) och anhydrat i form av vita eller blekgula kristaller. Värms ämnet upp över 400 °C sönderfaller det i järn(III)oxid (Fe 2 O 3), svaveldioxid (SO 2) och. Ämnets namn: Aluminiumsulfat Registreringsnummer: - EG-nr: 233-135- CAS-nr.: 16828-12-9 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Flockningsmedel. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Distributör: Swim & Fun.

 • Wireless stereo headset 2.0 PS4 setup.
 • Immobilien Bad Homburg kaufen.
 • Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GB.
 • Hej då på danska.
 • What is hurdle race.
 • Herrnhut stjärna.
 • Skäggstil 2020.
 • Detroit Lage.
 • Får man tända ljus på kyrkogården.
 • Långärmad t shirt barn flerpack.
 • Verktygslåda barn.
 • Vilken hastighet räknar Google Maps med.
 • Delgivning uppsägning hyresavtal.
 • Bibis beauty palace VLOG.
 • Jaydess coil weight loss.
 • The dansant accordéon musette.
 • 1961 Sverige.
 • Online Dating Zahlen und Fakten.
 • Vad är glykos.
 • Terraria Keg.
 • Facettled engelska.
 • Soffor Gävle.
 • Immobilien Ludwigslust.
 • Vegetarisk boeuf bourguignon rödbetor.
 • Arbetsförmedlingen lediga jobb Kronoberg.
 • Kan inte komma synonym.
 • Utvändig skorsten.
 • Fritiof Nilsson Piraten barn.
 • Laura Ashley totes.
 • Hamas commandos.
 • Tulum beach clubs for non guests.
 • Envägsuthyrning släp Thule.
 • Sy kuddfodral sammet.
 • Surrender at Stalingrad.
 • Astigmatism.
 • Kunstmarkt Heilbronn.
 • Kär i bästa vän.
 • Ändring av grundlag Tyskland.
 • EBITDA margin formel.
 • Boomerang shows.
 • Kairos Society India.